Monitor Polski

M.P.1952.A-25.323

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA
z dnia 23 lutego 1952 r.
w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej zarządzenia Ministra Górnictwa z dnia 12 czerwca 1950 r. w sprawie dopuszczenia niektórych osób do wykonywania czynności pomocnika (asystenta) mierniczego górniczego.

Na podstawie art. 162 ust. 2 prawa górniczego (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr 85, poz. 654, z 1938 r. Nr 91, poz. 627, z 1947 r. Nr 24, poz. 93 i z 1947 r. Nr 65, poz. 383) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepis § 5 zarządzenia Ministra Górnictwa z dnia 12 czerwca 1950 r. w sprawie dopuszczenia niektórych osób do wykonywania czynności pomocnika (asystenta) mierniczego górniczego (Monitor Polski Nr A-73, poz. 840) otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 30 września 1952 r.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1952 r.