Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2021 r. - M.P.2022.377 - OpenLEX

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2021 r.

Monitor Polski

M.P.2022.377

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2021 r.

Na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151) ogłasza się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2021 r. wyniósł 2061,93 zł.