Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2019 r. - M.P.2020.330 - OpenLEX

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2020.330

Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r.

Na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284) ogłasza się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2019 r. wyniósł 1819 zł.