Monitor Polski

M.P.2016.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2015 r.

Na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) ogłasza się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2015 r. wyniósł 1386 zł.