Monitor Polski

M.P.2015.295

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2014 r.

Na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) ogłasza się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2014 r. wyniósł 1340 zł.