Monitor Polski

M.P.2017.183

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lutego 2017 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, 1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniosło 4047,21 zł.