Monitor Polski

M.P.2019.742

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. wyniosło 4839,24 zł.