Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2004 r.

Monitor Polski

M.P.2004.35.617

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 10 sierpnia 2004 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2004 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2004 r. wyniosło 2.230,53 zł.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264 i Nr 144, poz. 1530.