Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1997 r. i w czwartym kwartale 1997 r.

Monitor Polski

M.P.1998.5.93

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 lutego 1998 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 10 lutego 1998 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1997 r. i w czwartym kwartale 1997 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 95, poz. 473 i Nr 138, poz. 681, z 1996 r. Nr 87, poz. 395, Nr 100, poz. 461, Nr 136, poz. 636 i Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 106, poz. 676, Nr 111, poz. 725 i Nr 141, poz. 943) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1997 r. wynosiło 1.061,93 zł, a w czwartym kwartale 1997 r. wynosiło 1.182,77 zł.