Monitor Polski

M.P.2017.91

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2016 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2017 r.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1192) ogłasza się, co następuje:
Przeciętna średnioroczna cena zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II w 2016 r. wynosiła 519,72 zł, a po skorygowaniu o przewidywany na 2017 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi - 526,47 zł.
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).