Monitor Polski

M.P.2015.104

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 stycznia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2014 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2015 r.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 144, poz. 856) ogłasza się, co następuje:
Przeciętna średnioroczna cena zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II w 2014 r. wynosiła 574,47 zł, a po skorygowaniu o przewidywany na 2015 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi - 581,36 zł.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).