Monitor Polski

M.P.2008.10.114

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2007 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2008 r.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031) ogłasza się, co następuje:
Przeciętna średnioroczna cena zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II w 2007 r. wynosiła 356,98 zł, a po skorygowaniu o przewidywany na 2008 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - wynosi 365,19 zł.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).