Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1 000 kg węgla kamiennego w 2003 r.

Monitor Polski

M.P.2004.4.77

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 stycznia 2004 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2004 r.
w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1.000 kg węgla kamiennego w 2003 r.

Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm. 1 ) ogłasza się, iż przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1.000 kg węgla kamiennego w 2003 r. wyniosła 443,92 zł.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966.