Prowadzenie specjalnych rachunków zagranicznych dla przedstawicielstw obcych i pracowników tych przedstawicielstw, będących cudzoziemcami dewizowymi.

Monitor Polski

M.P.1958.38.222

Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 kwietnia 1958 r.
w sprawie prowadzenia specjalnych rachunków zagranicznych dla przedstawicielstw obcych i pracowników tych przedstawicielstw, będących cudzoziemcami dewizowymi.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) w związku z § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1952 r. w sprawie wykonania ustawy dewizowej (Dz. U. Nr 21, poz. 137) zarządza się, co następuje:
1.
Zezwala się, na warunkach określonych w niniejszym zarządzeniu, na otwieranie i prowadzenie w Narodowym Banku Polskim lub w bankach uprawnionych specjalnych rachunków zagranicznych dla przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych państw obcych w Polsce oraz innych przedstawicielstw, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych, jak również dla pracowników wszystkich tych przedstawicielstw, będących cudzoziemcami dewizowymi. Rachunki te określa się nazwą "rachunki dyplomatyczne".
2.
Rachunki dyplomatyczne dzielą się na:
1)
rachunki dyplomatyczne "W",
2)
rachunki dyplomatyczne "Z".
Otwarcie rachunków dyplomatycznych dla przedstawicielstw nie będących przedstawicielstwami dyplomatycznymi ani konsularnymi państw obcych może być dokonane po stwierdzeniu przez bank, że są one uprawnione do działalności w Polsce i korzystają z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych.
Rachunki dyplomatyczne dla pracowników obcych przedstawicielstw wymienionych w § 1 mogą być otwierane na podstawie paszportu wydanego przez władze państwa obcego i dokumentu wskazującego na zatrudnienie pracownika w obcym przedstawicielstwie dyplomatycznym, konsularnym lub innym uprawnionym do działalności w Polsce i korzystającym z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych.
Rachunki dyplomatyczne "W" mogą być prowadzone w walutach obcych lub w złotych.
Rachunki dyplomatyczne "W" mogą być - bez osobnego zezwolenia dewizowego - zasilane:
1)
zagranicznymi środkami płatniczymi, przekazywanymi na te rachunki z zagranicy;
2)
przelewami z innych rachunków dyplomatycznych "W" zasilanych w tej samej walucie i tą samą drogą co rachunek, na który następuje przelew, lub zasilanych w wolnych dewizach;
3)
krajowymi środkami płatniczymi lub równowartością tych środków w walucie rachunku, zwracanymi przez jednostki gospodarki uspołecznionej z tytułu nadpłaconych lub nie wykorzystanych w kraju kwot z przelewów lub czeków, zrealizowanych w ciężar tego samego rachunku,
4)
wpłatami w złotych lub w walucie rachunku, dokonywanymi przez przedsiębiorstwa handlu zagranicznego z tytułu opłat konsularnych związanych z obrotem towarowym.
1.
Dysponowanie w kraju sumami znajdującymi się na rachunku dyplomatycznym "W" nie wymaga osobnego zezwolenia dewizowego.
2.
Wypłaty za granicę z tego rachunku są bez osobnego zezwolenia dewizowego dozwolone z zachowaniem postanowień międzynarodowych umów płatniczych.
Rachunki dyplomatyczne "Z" mogą być prowadzone tylko w złotych.
Rachunki dyplomatyczne "Z" mogą być - bez osobnego zezwolenia dewizowego - zasilane:
1)
wpłatami posiadacza rachunku;
2)
wpłatami krajowców dewizowych z tytułu opłat konsularnych nie związanych z obrotem towarowym;
3)
przelewami z rachunków dyplomatycznych "W";
4)
zwrotami sum wypłaconych z tego samego rachunku "Z".
1.
Dysponowanie w kraju sumami znajdującymi się na rachunku dyplomatycznym "Z" nie wymaga osobnego zezwolenia dewizowego.
2.
Wypłaty z tych rachunków za granicę bez osobnego zezwolenia dewizowego są zabronione.
Podstawą wpłat dokonywanych na rachunki dyplomatyczne "W" i "Z" mogą być tylko tytuły odpowiadające wymaganiom obowiązujących przepisów dewizowych.
Otwieranie i prowadzenie rachunków dyplomatycznych na zasadach innych niż określone w §§ 1-9 wymaga zezwolenia dewizowego.
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie mają zastosowania postanowienia uchwały Generalnej Komisji Dewizowej nr 14 z dnia 9 marca 1946 r. w sprawie rachunków dyplomatycznych (Dziennik Urzędowy Min. Skarbu z 1948 r. Nr 12, poz. 48).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.