Monitor Polski

M.P.1962.47.227

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 21 maja 1962 r.
w sprawie prowadzenia przez komunalne przedsiębiorstwa komunikacyjne autobusowej komunikacji podmiejskiej.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej (Dz. U. Nr 53, poz. 297) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Autobusową komunikacją podmiejską prowadzoną przez komunalne przedsiębiorstwa (zakłady) komunikacyjne, zwane w dalszym ciągu zarządzenia "przedsiębiorstwami komunalnymi", jest w rozumieniu niniejszego zarządzenia komunikacja między miejscowościami leżącymi w pobliżu miasta, stanowiącego miejsce pracy albo ośrodek zainteresowania gospodarczego, kulturalnego i administracyjnego mieszkańców tych miejscowości, a tym miastem; komunikacja ta może być również prowadzona pomiędzy miastem a stacją kolejową, miejscowościami letniskowymi lub ośrodkami turystycznymi położonymi w jego sąsiedztwie.
2. Jeżeli strefy komunikacji podmiejskiej poszczególnych miast, określone w ust. 1, stykają się ze sobą, można dla tych miast ustalić wspólną strefę komunikacji podmiejskiej.
3. Na obszarze województwa katowickiego za wspólną strefę regularnej komunikacji podmiejskiej (ust. 2) uważa się obszar Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
§  2. Przedsiębiorstwa komunalne mogą wykonywać, w zakresie określonym w § 1, przewóz autobusami w regularnej komunikacji podmiejskiej tych miast, w których prowadzą komunikację miejską.
§  3.
1. Strefy i sieć regularnej komunikacji podmiejskiej poszczególnych miast, prowadzonej przez przedsiębiorstwa komunalne, ustalają, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2, na wniosek organów do spraw gospodarki komunalnej zainteresowanych prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych właściwe do spraw komunikacji organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych w porozumieniu z organami do spraw gospodarki komunalnej tych prezydiów.
2. Strefy i sieć regularnej komunikacji podmiejskiej miast wyłączonych z województw, prowadzonej przez przedsiębiorstwa komunalne, ustalają właściwe do spraw komunikacji organy prezydiów rad narodowych tych miast w uzgodnieniu:
1) z organami właściwymi do spraw gospodarki komunalnej tych prezydiów oraz
2) z organami właściwymi do spraw komunikacji prezydiów rad narodowych województw graniczących z tymi miastami.
3. Sieć komunikacji podmiejskiej, określona w ust. 1 i 2, powinna być ustalona w taki sposób, aby nie pokrywała się z siecią komunikacji podmiejskiej prowadzonej przez przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej.
4. Obwieszczenie o ustaleniu strefy regularnej komunikacji podmiejskiej (ust. 1 i 2) podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej, a ponadto powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.