§ 5. - Prowadzenie gospodarki kasowej oraz rachunkowości w państwowych biurach notarialnych.

Monitor Polski

M.P.1988.22.205

Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1988 r.
§  5.
1.
Pokwitowanie z kwitariusza przychodowego wypełnia się w trzech egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz przekazuje się osobie prowadzącej repertorium w celu odnotowania przyjętej wpłaty i załączenia do właściwych akt notarialnych; drugi egzemplarz stanowi dowód wpłaty dla wpłacającego; trzeci egzemplarz pozostaje w kwitariuszu i stanowi przebitkowy dziennik wpłat.
2.
Jeżeli wpłata dokonana została czekiem, na odwrocie trzeciego egzemplarza pokwitowania kasjer wpisuje serię i numer czeku, nazwę banku, numer rachunku wystawcy czeku oraz serię i numer dowodu osobistego osoby wpłacającej.