§ 3. - Prowadzenie gospodarki kasowej oraz rachunkowości w państwowych biurach notarialnych.

Monitor Polski

M.P.1988.22.205

Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1988 r.
§  3.
1.
Opłaty notarialne, sądowe i skarbowe uiszcza się znakami wartościowymi tych opłat do wysokości ustalonej w odrębnych przepisach.
2.
Wartość zapasu znaków opłaty notarialnej, sądowej i skarbowej, przechowywanych w kasie, ustala właściwy prezes sądu wojewódzkiego na wniosek kierownika państwowego biura notarialnego, zawiadamiając o tym właściwy oddział Narodowego Banku Polskiego.