§ 1. - Prowadzenie gospodarki kasowej oraz rachunkowości w państwowych biurach notarialnych.

Monitor Polski

M.P.1988.22.205

Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1988 r.
§  1.
1.
Osoby fizyczne i podmioty nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej dokonują wpłat należności w związku z dokonywanymi czynnościami w państwowych biurach notarialnych z tytułu:
1)
opłaty skarbowej,
2)
podatków od spadków i darowizn,
3)
przedpłat na podatek dochodowy,
4)
opłaty za dokonanie czynności notarialnej,
5)
zwrotu kosztów przejazdu notariusza do wykonywania czynności poza siedzibą biura,
6)
opłaty sądowe,
7)
zwrotu kosztu ksiąg wieczystych

- w kasie państwowego biura notarialnego gotówką lub czekiem albo bezpośrednio na rachunki bankowe właściwego sądu lub urzędu skarbowego.

2.
W pomieszczeniu kasy umieszcza się na widocznym miejscu informację o godzinach przyjmowania wpłat oraz o możliwości dokonywania wpłat należności wymienionych w ust. 1 bezpośrednio w banku na rachunki sądu lub urzędu skarbowego, ze wskazaniem nazw i numerów tych rachunków.
3.
Jeżeli państwowe biuro notarialne nie ma odpowiednich warunków do urządzenia kasy albo gdy z innych względów nie jest celowe tworzenie kasy w państwowym biurze notarialnym, prezes właściwego sądu wojewódzkiego zleci przejęcie obsługi kasowej takiego biura kasie sądu wojewódzkiego lub kasie wyznaczonego sądu rejonowego. Kasy tych sądów stosują do obiegu dokumentów przepisy niniejszego zarządzenia.
4.
W lokalu państwowego biura notarialnego, który nie posiada własnej kasy, umieszcza się informację, w której wskazuje się kasę sądową uprawnioną do pobierania należności tego biura, oraz dane, o których mowa w ust. 2.