Prowadzenie ewidencji zasobów złóż kopalin.

Monitor Polski

M.P.1992.20.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 23 czerwca 1992 r.
w sprawie prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303, z 1974 r. Nr 38, poz. 230, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 31, poz. 129) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie określa zakres i sposób prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż lub budujące zakłady przeznaczone do eksploatacji złóż, zwane dalej "podmiotami gospodarczymi".
1.
Ewidencja zasobów złoża jest prowadzona na podstawie dokumentacji geologicznej i projektu zagospodarowania złoża.
2.
Prowadzenie ewidencji zasobów złoża kopaliny polega na ustalaniu zmian w zasobach złoża, powstałych w wyniku:
1)
dokładniejszego rozpoznania złoża,
2)
eksploatacji złoża i strat związanych z eksploatacją,
3)
przeklasyfikowania geologicznych zasobów bilansowych do zasobów pozabilansowych, zasobów przemysłowych do zasobów nieprzemysłowych bądź - zasobów nieprzemysłowych do zasobów przemysłowych lub strat,
4)
zmian granic złoża.
3.
Przeklasyfikowania zasobów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, dokonuje się na piśmie.
1.
Podmiot gospodarczy sporządza ewidencję corocznie w terminie do dnia 31 marca i przedstawia zmiany zasobów złoża w operacie ewidencyjnym.
2.
Operat ewidencyjny sporządza się na podstawie obmiaru wyrobisk i dołącza do posiadanego egzemplarza zatwierdzonej dokumentacji geologicznej i zatwierdzonego projektu zagospodarowania złoża według stanu zasobów złoża na dzień 1 stycznia danego roku.
3.
W złożach kopalin, których wydobywanie nie podlega Prawu górniczemu, obmiaru wyrobisk dokonuje się co 5 lat, a corocznie w operacie ewidencyjnym podaje się stan zasobów, wielkość wydobycia i strat jako wielkości szacunkowe, pozostawiając szczegółowe ich ustalenie do czasu dokonania ścisłego pomiaru stanu wyrobisk.
Operat ewidencyjny powinien zawierać:
1)
zaktualizowane tabelaryczne zestawienie stanu zasobów złoża,
2)
kopię mapy złoża z naniesionymi zmianami w blokach obliczeniowych, stwierdzonymi w okresie sprawozdawczym, z uzasadnieniem powstałych zmian w zasobach, ich kwalifikacji oraz strat,
3)
odpis pisma o przeklasyfikowaniu zasobów.
Operat ewidencyjny sporządza się z zachowaniem numeracji i symboliki poszczególnych parcel lub bloków obliczeniowych, których użyto w zatwierdzonej dokumentacji geologicznej i projekcie zagospodarowania złoża.
Obowiązek sporządzenia przez podmiot gospodarczy na podstawie operatu ewidencyjnego zbiorczego zestawienia zasobów geologicznych i przemysłowych i dostarczenia go Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa określają przepisy o resortowych badaniach statystycznych dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.