Prowadzenie ewidencji zasobów złóż kopalin.

Monitor Polski

M.P.1963.51.262

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII
z dnia 12 czerwca 1963 r.
w sprawie prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303) zarządza się, co następuje:
1.
Zarządzenie określa zakres i sposób bieżącego prowadzenia ewidencji zasobów złoża kopalin przez jednostkę eksploatującą złoże kopaliny lub budującą zakład przeznaczony do eksploatacji takiego złoża.
2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o dokumentacji geologicznej bez bliższego określenia, należy przez nią rozumieć zatwierdzoną w obowiązującym trybie dokumentację geologiczną, zawierającą ustalenie zasobów złoża kopaliny w poszczególnych kategoriach poznania, lub odpowiednio uproszczoną dokumentację geologiczną złoża, podlegającą zarejestrowaniu stosownie do przepisów o ustalaniu zasobów złóż kopalin dla podjęcia działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją złoża kopaliny lub jej przeróbką.
Prowadzenie ewidencji zasobów złoża kopaliny polega na ustaleniu zmian w zatwierdzonych lub zarejestrowanych geologicznych zasobach złoża kopaliny powstałych w ciągu roku w wyniku:
1)
prowadzenia prac geologicznych w celu dalszego rozpoznania złoża,
2)
eksploatacji złoża,
3)
przekwalifikowania zasobów (z bilansowych do pozabilansowych lub odwrotnie) na skutek prac wymienionych w pkt 1 lub na skutek zmian kryteriów bilansowości zasobów złoża kopaliny (art. 25 prawa geologicznego).
1.
Powstałe w okresie roku kalendarzowego zmiany w stanie wyrobisk eksploatacyjnych i badawczych, budowie złoża oraz w stanie zasobów złoża kopaliny nanosi się na kopie map złoża i na kopie przekrojów przez złoże, załączone do dokumentacji geologicznej.
2.
W razie wydobywania kopaliny z kilku warstw złoża wprowadza się zmianę na kopiach map poszczególnych warstw lub na kopii jednej mapy obejmującej całe złoże (pokład), jeżeli nie zaciemnia to jej przejrzystości.
3.
Na kopie map złoża nanosi się podział złoża na nowe bloki (parcele) obliczeniowe wynikłe ze zmian, jakie nastąpiły w rozpoznaniu złoża.
4.
Aktualizacja map może być ograniczona tylko do map pokładów lub warstw objętych robotami badawczymi i eksploatacyjnymi w danym roku kalendarzowym.
1.
Bloki (parcele) obliczeniowe oznaczone na kopiach mapy złoża należy kolejno ponumerować.
2.
Przy dokonywaniu podziału bloku (parceli) w wyniku przeprowadzonych prac, o których mowa w § 2 pkt 1, należy nowo powstałą część bloku (parceli) oznaczyć w liczniku numerem bloku (parceli) istniejącego przed podziałem, natomiast w mianowniku umieścić cyfrę oznaczającą kolejną część bloku (parceli) ulegającego podziałowi; jeżeli numer tego bloku (parceli) wyrażony jest w formie ułamka, cyfrę oznaczającą kolejną część bloku (parceli) należy dopisać do mianownika tego ułamka. Sposób oznaczania bloków (parcel) określa poniższa tabela:
11/11/21/111/21
1/121/22
3.
Suma powierzchni nowo utworzonych bloków (parcel) i powierzchni wyeksploatowanej w danym roku, powiększona o powierzchnię bloków (parcel), które nie uległy zmianie, powinna się równać sumie powierzchni bloków (parcel) zawartych w dokumentacji geologicznej.
1.
Na kopiach map złoża i przekrojów przez złoże należy stosować oznaczenia podane w normach:

PN/G-09002 - Mapy górnicze. Przepisy ogólne sporządzania i uzupełniania,

PN/G-09003 - Mapy górnicze. Znaki umowne na mapach powierzchni,

PN/G-09004 - Mapy górnicze. Znaki umowne na mapach wyrobisk górniczych,

PN/G-09005 - Mapy górnicze. Znaki umowne geologiczne.

W uzasadnionych przypadkach można stosować oznaczenia przyjęte w dokumentacji geologicznej.

2.
Do oznaczenia jakości kopaliny, średniej zawartości składnika użytecznego, szkodliwych zanieczyszczeń poszczególnych gatunków, należy stosować znaki przyjęte w dokumentacji geologicznej. W uzasadnionych przypadkach można stosować inne oznaczenia.
1.
Jednostka eksploatująca złoże kopaliny lub budująca zakład przeznaczony do eksploatacji takiego złoża obowiązana jest opracować w terminie do dnia 15 marca każdego roku na podstawie dokumentów, o których mowa w § 3, aneks do dokumentacji geologicznej zawierający ustalenie zasobów złoża według stanu na dzień 1 stycznia tego roku.
2.
Aneks załącza się do posiadanego przez jednostkę, określoną w ust. 1, egzemplarza dokumentacji geologicznej.
1.
Aneks do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, której wydobywanie podlega prawu górniczemu, powinien zawierać część opisową, tabelaryczną i graficzną.
2.
W części opisowej aneksu należy określić stwierdzone w ciągu danego roku kalendarzowego zmiany: w formie i budowie złoża, w jego granicach, w rodzaju i jakości kopaliny, w geologicznych i górniczych warunkach wydobycia kopaliny, w ilości kopaliny w złożu z podziałem na zasoby bilansowe i pozabilansowe oraz w występowaniu kopalin towarzyszących.
3.
W części tabelarycznej aneksu należy przedstawić stan zasobów złoża kopaliny według wzoru ustanowionego przez Centralny Urząd Geologii w porozumieniu z właściwymi ministerstwami.
4.
Część graficzna aneksu powinna zawierać kopie map złoża i przekrojów przez złoże z naniesionymi zmianami, o których mowa w § 3.
1.
Aneks do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, której wydobywanie nie podlega prawu górniczemu, powinien zawierać zestawienie zasobów złoża sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia oraz kopię mapy złoża z naniesionymi zmianami, o których mowa w § 3 ust. 4.
2.
Aneks do dokumentacji geologicznej złóż piasków, mineralnych surowców budowlanych i drogowych, eksploatowanych odkrywkowo, sporządza się co 5 lat, z tym że zestawienie zasobów złoża sporządza się raz na rok według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
1.
W razie wystąpienia zmian w zasobach złoża kopaliny:
1)
w ilości przekraczającej 30% zasobów ustalonych w dokumentacji geologicznej,
2)
w wyniku rozpoznania budowy geologicznej złoża, mającego zasadniczy wpływ na sposób eksploatacji złoża, projektowanie zakładu lub zakwalifikowanie złoża do innej grupy,
3)
w wyniku zmian kryteriów bilansowości zasobów złoża kopaliny, wymagających ponownego przeliczenia zasobów oraz sporządzenia map złoża,
4)
w związku z nowym zastosowaniem kopaliny lub stosowaniem innych procesów technologicznych związanych z jej wykorzystaniem aniżeli przyjęto w dokumentacji geologicznej

- sporządza się nową dokumentację geologiczną lub dodatek do dokumentacji, które należy przedstawić do zatwierdzenia lub zarejestrowania w terminie nie przekraczającym 2 lat od daty ustalenia zmian.

2.
Nową dokumentację geologiczną bądź dodatek do dokumentacji zatwierdzonej sporządza się według przepisów o ustalaniu zasobów złóż kopalin.
1.
Zwolnienie od obowiązku sporządzenia nowej dokumentacji geologicznej lub dodatku do dokumentacji może nastąpić tylko w razie powstania okoliczności wymienionych w § 9 ust. 1 pkt 1.
2.
Decyzję w sprawie określonej w ust. 1 wydaje Prezes Centralnego Urzędu Geologii na wniosek właściwego ministra.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

ZESTAWIENIE ZASOBÓW

Nazwa złoża .................................................................................................................................

Nazwa surowca ............................................................................................................................

Miejscowość ................................................................................................................................

Powiat ..........................................................................................................................................

Województwo ..............................................................................................................................

Użytkownik ..................................................................................................................................

Data przyjęcia uproszczonej dokumentacji geologicznej przez Centralny Urząd Geologii ........

......................................................................................................................................................

Ilość zasobów według zarejestrowanej uproszczonej dokumentacji geologicznej ......................

.......................................................................................................................................................

Stan na dzień 1 stycznia 19.. r.Ilość zasobów w tys. ton/m3Ubytek zasobówUwagi
ogółemw tym wydobycie
1960120.0005.0004.000Ubytek zasobów nastąpił w wyniku eksploatacji i stwierdzenia zjawisk krasowych
1961115.0004.0004.000