Prowadzenie ewidencji zaangażowania nakładów inwestycyjnych.

Monitor Polski

M.P.1969.52.409

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 listopada 1969 r.
w sprawie prowadzenia ewidencji zaangażowania nakładów inwestycyjnych.

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr 124 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 237) zarządza się, co następuje:
W celu zapewnienia kontroli rozmiarów zaangażowania nakładów inwestycyjnych oraz stworzenia warunków do planowania i realizowania inwestycji zgodnie z obowiązującymi cyklami budowy oraz zasadami koncentracji nakładów inwestycyjnych wprowadza się obowiązek prowadzenia rachunku zaangażowania nakładów inwestycyjnych.
Rachunek zaangażowania nakładów inwestycyjnych prowadzą inwestorzy i nadzorujące ich zjednoczenia lub jednostki równorzędne, ministerstwa, urzędy centralne i właściwe organy prezydiów rad narodowych oraz banki finansujące inwestycje.
Rachunek zaangażowania nakładów inwestycyjnych prowadzi się dla wszystkich rodzajów inwestycji zaliczanych do grupy A i B.
1.
Rachunek zaangażowania nakładów w grupie A prowadzą inwestorzy i ich jednostki nadrzędne, ministerstwa i urzędy centralne, właściwe organy prezydiów rad narodowych oraz banki finansujące inwestycje.
2.
Rachunek zaangażowania nakładów w grupie B prowadzi w formie globalnego szacunku jednostka sporządzająca zbiorczy rachunek zaangażowania w skali kraju.
3.
Rachunek zaangażowania nakładów inwestycyjnych sporządza się co pół roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok planowy i według stanu na dzień 30 czerwca roku planowego.
4.
Zasady prowadzenia rachunku zaangażowania nakładów inwestycyjnych określa instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia.
Zasady i tryb prowadzenia rachunku zaangażowania nakładów inwestycyjnych przez banki finansujące inwestycje określa instrukcja Narodowego Banku Polskiego.
1.
Zobowiązuje się inwestorów bezpośrednich do przesyłania rachunku zaangażowania nakładów inwestycyjnych ich jednostkom nadrzędnym (zjednoczeniom lub jednostkom równorzędnym) i właściwemu oddziałowi banku finansującego inwestycje w terminie do dnia 10 lipca według stanu na dzień 30 czerwca i do dnia 5 lutego według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.
2.
Zjednoczenia (jednostki równorzędne) zobowiązane są do przesyłania rachunków zaangażowania nadrzędnym ministerstwom (urzędom centralnym) oraz centrali banku finansującego inwestycje, a w zakresie planu terenowego - właściwym organom prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) i wojewódzkiemu oddziałowi banku finansującego inwestycje w terminie do dnia 20 lipca według stanu na dzień 30 czerwca i do dnia 15 lutego według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.
3.
Ministerstwa, urzędy centralne i właściwe organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) składają zbiorcze rachunki zaangażowania w skali resortów i województw (miast wyłączonych z województw) właściwej centrali banku finansującego inwestycje w terminie do dnia 31 lipca według stanu na dzień 30 czerwca i do końca miesiąca lutego według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.
Centrala Narodowego Banku Polskiego sporządza zbiorczą analizę rachunku zaangażowania nakładów inwestycyjnych i przedstawia ją Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministrowi Finansów w terminie do dnia 20 sierpnia za okres pierwszego półrocza i do dnia 20 marca za okres poprzedniego roku.
Zobowiązuje się inwestorów wszystkich szczebli oraz banki finansujące inwestycje do bieżącego analizowania wyników rachunku zaangażowania nakładów inwestycyjnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w ramach planowania, realizowania i finansowania inwestycji.
Zasady angażowania dewizowego z tytułu importu dóbr inwestycyjnych uregulują odrębne przepisy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r., z tym że pierwszy rachunek zaangażowania zostanie sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 1969 r.

ZAŁĄCZNIK

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD PROWADZENIA RACHUNKU ZAANGAŻOWANIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

I.

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Przez wartość kosztorysową według dyrektywnego podziału na lata (poz. 1 wzoru) należy rozumieć wartość wynikającą ze zbiorczego zestawienia kosztów lub zestawienia kosztów zadania aktualnego w dniu sporządzenia rachunku, podzieloną na lata stosownie do procentowego podziału nakładów według cykli budowy i przeliczoną na lata kalendarzowe. Jako wartość kosztorysową zadań polegających na zakupach traktuje się kwotę wynikającą z planu zakupów przyjętego przez bank do finansowania. W zakresie inwestycji przedsiębiorstw dopuszcza się możliwość traktowania przewidywanych nakładów na rok planowy również jako wartości kosztorysowej, jeżeli decyzją właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) zasada taka zostanie wprowadzona jednolicie w całym resorcie.
2.
Przez zaangażowanie nakładów na poszczególne lata (poz. 3 wzoru) należy rozumieć nakłady pozostałe do poniesienia w poszczególnych latach do końca realizacji zadania.
3.
Przez stan zaangażowania nakładów na koniec roku (poz. 4 wzoru) należy rozumieć sumę zaangażowania nakładów bez podziału na lata.
4.
Przez dopuszczalne rozmiary nakładów inwestycyjnych (poz. 7 wzoru) należy rozumieć aktualne nakłady ustalone przez organ nadrzędny jako nieprzekraczalne w określonych latach.
5.
Przez nie zaangażowane nakłady inwestycyjne (poz. 9 wzoru) należy rozumieć różnicę między dopuszczalnymi rozmiarami nakładów (ust. 4) a zaangażowaniem nakładów na poszczególne lata (ust. 2) po dokonaniu korekt z tytułu odsetek bankowych i kar umownych (poz. 8 wzoru). Nie zaangażowane nakłady inwestycyjne określają górną granicę przyjmowania nowych inwestycji do finansowania przez bank. Nakłady te uwzględniają również różnice w zaangażowaniu wynikające z odchyleń faktycznego przebiegu realizacji inwestycji (przyśpieszenia, opóźnienia).
6.
Korekta zaangażowania z tytułu odsetek bankowych i kar umownych (poz. 8 wzoru) polega na zwiększeniu lub zmniejszeniu nie zaangażowanych nakładów (ust. 5) o kwoty wynikające z działania rozwiązań bodźcowych, wprowadzonych uchwałą nr 124 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969. r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 237). Sposób przeprowadzania korekt określa § 4 ust. 7 instrukcji.
7.
Przez rok planowy należy rozumieć rok, w którym - zgodnie z § 6 zarządzenia - sporządza się rachunek zaangażowania. Rokiem planowym w rachunku sporządzanym według stanu na dzień 31 grudnia danego roku jest więc rok następny, a w rachunku sporządzanym według stanu na dzień 30 czerwca danego roku - rok, w którym sporządza się rachunek.
§  2.
1.
Zaangażowanie nakładów powstaje z chwilą przyjęcia zadania inwestycyjnego do finansowania przez bank.
2.
Rachunek zaangażowania nie obejmuje nakładów inwestycyjnych dotyczących przemieszczeń środków trwałych oraz inwestycji wykonywanych zamiast kapitalnego remontu.
§  3.
1.
Przez przewidywane dodatkowe zaangażowanie nakładów inwestycyjnych należy rozumieć zaangażowanie, które powstanie z tytułu zadań inwestycyjnych planowanych do przyjęcia do finansowania przez bank w roku planowym, jak i przewidzianych do rozpoczęcia po roku planowym, jeżeli wchodzą one w skład przedsięwzięć już realizowanych bądź też przewidzianych do rozpoczęcia w roku planowym.
2.
Zadania przewidziane do rozpoczęcia w roku planowym (poz. 10 wzoru) są to zadania ujęte planem, nie przyjęte do finansowania do dnia, na który sporządzano rachunek. W rachunku na dzień 31 grudnia ujmuje się więc wszystkie zadania przewidziane do przyjęcia przez bank do finansowania w roku planowym, natomiast w rachunku na dzień 30 czerwca - zadania, które zgodnie z planem mają być przyjęte do finansowania w II półroczu. Jeżeli zadania przyjęte do finansowania (§ 2 ust. 1 instrukcji) i przewidywane do przyjęcia w roku planowym (ust. 2) stanowią część przedsięwzięć inwestycyjnych, dla których sporządzono wspólną dokumentację, wówczas jako przewidywane dodatkowe zaangażowanie traktuje się zaangażowanie, które powstanie po roku planowym z tytułu przewidywanego rozpoczęcia dalszych zadań wchodzących w skład tych przedsięwzięć.
3.
Jako zadania przewidziane do rozpoczęcia po roku planowym (poz. 11 wzoru) należy przyjmować pozostałe zadania nie przyjęte przez bank do finansowania ani też nie przewidziane do rozpoczęcia w roku planowym, jeżeli wchodzą one w skład przedsięwzięć inwestycyjnych, z których co najmniej jedno zadanie zostało już przyjęte do finansowania lub zaplanowane do rozpoczęcia w roku planowym.

II.

Zasady prowadzenia rachunku zaangażowania nakładów inwestycyjnych.

§  4.
1.
Podstawą sporządzenia rachunku zaangażowania nakładów przez inwestorów jest ewidencja księgowa i pozaksięgowa prowadzona przez inwestorów bezpośrednich.
2.
Inwestor bezpośredni na podstawie ewidencji określonej w ust. 1 sporządza odrębny rachunek zaangażowania dla każdej grupy inwestycji (np. inwestycje branżowe, przedsiębiorstw i inne). Jeżeli inwestor bezpośredni prowadzi inwestycje tylko w jednej grupie (np. w grupie inwestycji branżowych), to wówczas sporządza tylko jeden rachunek.
3.
Inwestor bezpośredni sporządza rachunek zaangażowania nakładów według wzoru załączonego do instrukcji na zasadach określonych w ust. 4-7 z uwzględnieniem przepisów części III, wypełniając jedynie pozycje 1, 2, 3, 4, 8, 10 i 11 wzoru oraz ewentualnie poz. 1a, 7, 7a, 7b wzoru stosownie do przepisów § 8 i § 9.
4.
Nakłady poniesione należy ustalać według zasad obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań z wykonania planu nakładów określonych przez Główny Urząd Statystyczny.
5.
Zaangażowanie nakładów na poszczególne lata (nakłady do poniesienia) ustala się w ten sposób, że od wartości kosztorysowej inwestycji (poz. 1 wzoru) odejmuje się nakłady poniesione do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok planowy (poz. 2 wzoru), a uzyskaną różnicę dzieli się w poz. 3 wzoru na poszczególne lata realizacji zgodnie z normatywnym (dyrektywnym) podziałem wartości kosztorysowej. Jeżeli nakłady poniesione do końca roku poprzedzającego rok planowy są mniejsze od sumy nakładów, które zgodnie z normatywnym rozrzutem wartości kosztorysowej należało ponieść do końca roku poprzedzającego rok planowy, to wówczas kwotę opóźnień dopisuje się do nakładów planowanych do poniesienia w roku planowym. W wyjątkowych wypadkach, gdy przeprowadzona analiza wykaże, że nie ma możliwości nadrobienia opóźnień w ciągu roku planowego, dopuszcza się do rozłożenia kwoty opóźnień na najbliższe dwa lata po roku planowym pod warunkiem nieprzekroczenia końcowego roku realizacji, wynikającego z dyrektywnego podziału wartości kosztorysowej na poszczególne lata. W razie przyśpieszenia budowy w stosunku do rozrzutu normatywnego lub dyrektywnego (poz. 1 wzoru) kwotę przyśpieszenia odejmuje się, poczynając od ostatniego roku realizacji.
6.
Stan zaangażowania nakładów na koniec każdego roku oblicza się odejmując od wartości kosztorysowej inwestycji nakłady poniesione do końca roku poprzedzającego rok planowy i nakłady do poniesienia do końca danego roku. Stan zaangażowania nakładów na koniec każdego roku musi być zgodny z sumą zaangażowania nakładów na lata następne (poz. 4 wzoru w rubr. 5 = rubr. 6 do 8 w poz. 3 wzoru, odpowiednio: poz. 4 wzoru rubr. 6 = rubr. 7 i 8 w poz. 3 wzoru, poz. 4 rubr. 7 = poz. 3 rubr. 8 wzoru).
7.
Korekty zaangażowania z tytułu odsetek bankowych i kar umownych (poz. 8 wzoru) inwestor wpisuje do rachunku w wysokości różnicy między sumą zbonifikowanych i zwróconych przez bank odsetek (B) oraz wyegzekwowanych przez inwestora od kontrahentów odszkodowań z tytułu niewywiązania się z terminów wynikających z umów (U) a sumą karnych odsetek naliczonych przez bank (K).

Kwota korekt = (B + U) - K

Jeżeli suma (B + U) jest większa od sumy karnych odsetek naliczonych przez bank (K), to wówczas kwotę różnicy oznacza się znakiem plus (+), jeżeli zaś jest mniejsza - znakiem minus (-).

§  5.
1.
Jednostki wymienione w ust. 2 i 3 sporządzają rachunek zaangażowania według załączonego wzoru, wypełniając pozycje 1, 2, 3, 4, 8, 10 i 11 wzoru (oraz ewentualnie poz. 1a, 7, 7a, 7b w wypadkach określonych w § 8 i § 9) na podstawie przedstawianych im rachunków zaangażowania przez inwestorów bezpośrednich oraz pozycje 5 i 7 wzoru na podstawie odpowiednich decyzji organów nadrzędnych. Pozostałe pozycje (6 i 9) wzoru są wynikiem odpowiednich działań arytmetycznych.
2.
Podstawą sporządzenia rachunku zaangażowania przez zjednoczenia (jednostki równorzędne) są rachunki zaangażowania sporządzone przez podległych im inwestorów bezpośrednich.
3.
Podstawą sporządzenia rachunku zaangażowania przez ministerstwa, urzędy centralne i właściwe organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) są rachunki zaangażowania, sporządzone przez podległe im zjednoczenia (jednostki równorzędne).
4.
Do zbiorczych rachunków zaangażowania sporządzonych przez zjednoczenia (jednostki równorzędne), ministerstwa i urzędy centralne oraz przez właściwe organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) powinna być dołączona zwięzła analiza zaangażowania nakładów, zawierająca wnioski dotyczące poprawy stanu koncentracji nakładów i możliwości skrócenia cykli realizacji inwestycji oraz możliwości podejmowania nowych inwestycji z punktu widzenia powiązań zaangażowania nakładów z dyrektywnymi wskaźnikami maksymalnego zaangażowania oraz kształtowania się rozmiarów nakładów nie zaangażowanych.
§  6.
Jednostki określone w § 5 ust. 2 i 3 sporządzają jeden łączny rachunek zaangażowania dla wszystkich grup inwestycji oraz odrębne rachunki zaangażowania dla poszczególnych grup, tzn. odrębne dla inwestycji branżowych, inwestycji przedsiębiorstw, inwestycji jednostek budżetowych, resortowego budownictwa mieszkaniowego z zakładowych funduszów mieszkaniowych i resortowego budownictwa mieszkaniowego spółdzielczego.

III.

Zasady prowadzenia rachunku zaangażowania inwestycji wspólnych oraz resortowego budownictwa mieszkaniowego.

§  7.
Rachunek zaangażowania nakładów inwestycyjnych w zakresie inwestycji wspólnych prowadzi współinwestor według zasad podanych w § 8 oraz inwestor zastępczy według zasad określonych w § 9.
§  8.
1.
Jeżeli część inwestycji wspólnej jest równocześnie częścią zadania inwestycyjnego realizowanego przez współinwestora, na które współinwestor posiada łączne zbiorcze zestawienie kosztów, wówczas jako wartość kosztorysową (poz. 1 i 1a wzoru) współinwestor przyjmuje pełny koszt inwestycji razem z częścią inwestycji wspólnej. Jeżeli natomiast współinwestor partycypuje w inwestycji wspólnej częścią kosztów, które nie są włączone do zestawienia kosztów współinwestora, wówczas współinwestor traktuje - w swoim rachunku - jako wartość kosztorysową inwestycji wspólnej odpowiednią kwotę ustaloną dla niego jako udział w realizacji inwestycji wspólnej, wynikającą z umowy zawartej z inwestorem zastępczym. Kwotę tę wpisuje się do pozycji 1 i 1a wzoru.
2.
O kwotę udziałów przekazanych przez współinwestora inwestorowi zastępczemu współinwestor zmniejsza wartość kosztorysową (poz. 1 i poz. 1a wzoru) i równocześnie w poz. 7 i w poz. 7a wzoru ze znakiem ujemnym (-) wpisuje kwotę przekazanego udziału. O tę kwotę jednostka nadrzędna w prowadzonych przez siebie rachunkach zbiorczych zmniejsza dopuszczalne rozmiary nakładów inwestycyjnych (poz. 7 wzoru), pozostawiając jednak sumę udziałów przekazanych w poz. 7a wzoru.
3.
Przepisy ust. 1 i ust. 2 mają odpowiednie zastosowanie do resortowego budownictwa mieszkaniowego spółdzielczego.
4.
Przewidywane dodatkowe zaangażowanie nakładów inwestycyjnych z tytułu zadań przewidzianych do rozpoczęcia (do przyjęcia do finansowania) w roku planowym i po roku planowym (§ 3 instrukcji) w zakresie inwestycji wspólnych wykazuje współinwestor.
§  9.
1.
Udziały otrzymane przez inwestora zastępczego od współinwestorów inwestor zastępczy ujmuje jako wartość kosztorysową (poz. 1 i poz. 1a wzoru) i równocześnie jako zwiększenie dopuszczalnych rozmiarów nakładów inwestycyjnych (poz. 7 i poz. 7b wzoru), oznaczając te kwoty znakiem plus (+). Jednostka nadrzędna inwestora zastępczego w swoim rachunku zbiorczym o kwoty te zwiększa dopuszczalne rozmiary nakładów (poz. 7 wzoru) i równocześnie w poz. 7b wzoru wpisuje sumę nakładów (udziałów) otrzymanych.
2.
Inwestor zastępczy pełni dla inwestycji wspólnej funkcje inwestora bezpośredniego i prowadzi dla tej inwestycji pełny rachunek zaangażowania stosownie do przepisów § 4.
3.
Korektę zaangażowania z tytułu odsetek bankowych i kar umownych ewidencjonuje inwestor zastępczy stosownie do zasad podanych w § 4 ust. 7.

Wzór

RACHUNEK ZAANGAŻOWANIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika