Prowadzenie ewidencji wypłat wynagrodzeń nie wynikających ze stosunku pracy.

Monitor Polski

M.P.1973.56.321

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 grudnia 1973 r.
w sprawie prowadzenia ewidencji wypłat wynagrodzeń nie wynikających ze stosunku pracy.

Na podstawia art. 91 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) zarządza się, co następuje:
Jednostki gospodarki uspołecznionej, będące płatnikami podatku od wynagrodzeń są obowiązane założyć i prowadzić ewidencję wypłacanych wynagrodzeń, nie wynikających ze stosunku pracy, a podlegających opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń. Ewidencja ta stanowi podstawę do sporządzania wykazów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. z 1971 r. Nr 14, poz. 140).
Ewidencję należy prowadzić odrębnie dla każdego podatnika. Ewidencja powinna zawierać następujące dane: data wypłaty, numer dowodu wypłaty, tytuł wypłaty, kwota wypłaconej należności, podstawa obliczenia podatku od wynagrodzeń, kwota potrąconego podatku od wynagrodzeń. Po upływie roku zaewidencjonowane wypłaty powinny być podsumowane.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1974 r.