Monitor Polski

M.P.1971.22.146

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ
z dnia 29 marca 1971 r.
w sprawie projektowania inwestycji hydrotechnicznych.

Na podstawie § 37 ust. 1 i 3 uchwały nr 110 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie projektowania inwestycji (Monitor Polski Nr 28, poz. 220) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przy projektowaniu inwestycji hydrotechnicznych stanowiących obiekty inżynierskie, instalacje przemysłowe i urządzenia techniczne zaliczane do budownictwa specjalnego gospodarki wodnej w myśl § 6 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie budownictwa specjalnego (Dz. U. Nr 35, poz. 176) stosuje się z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2 Instrukcję branżową projektowania inwestycji hydrotechnicznych.
2. Instrukcji, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przy projektowaniu:
a) regulacji rzek nizinnych nieżeglownych i niespławnych,
b) budowli piętrzących na tych rzekach o piętrzeniu poniżej 3 m,
c) kanałów o szerokości dna nie przekraczającej 4 m,
d) ujęć wody i stacji pomp,

wykonywanych w ramach inwestycji wodno-melioracyjnych na potrzeby rolnictwa.

3. Instrukcja branżowa projektowania inwestycji hydrotechnicznych zostanie wydana w formie broszury przez Centralny Urząd Gospodarki Wodnej.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.