Program otwierania danych na lata 2021-2027.

Monitor Polski

M.P.2021.290

Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 2021 r.

UCHWAŁA Nr 28
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie Programu otwierania danych na lata 2021-2027

Na podstawie art. 9e ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Przyjmuje się Program otwierania danych na lata 2021-2027, zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do uchwały.
1. 
Program realizują członkowie Rady Ministrów oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji koordynuje i monitoruje realizację Programu.
3. 
Członkowie Rady Ministrów oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, realizując Program, współpracują z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawia Radzie Ministrów, w terminie do dnia 31 lipca danego roku, informację o realizacji Programu.
2. 
Pierwszą informację o realizacji Programu minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawi Radzie Ministrów w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM OTWIERANIA DANYCH NA LATA 2021–2027

grafika

Załącznik Nr  1

Plan działań na rzecz realizacji Programu

Załącznik Nr  2

Standard techniczny

Załącznik Nr  3

Standard API