Rozdział 2 - Prognozowanie poziomu cen w 5-letnich planach rozwoju gospodarki narodowej. - Prognozowanie poziomu cen oraz planowanie zmian cen artykułów zaopatrzeniowo-inwestycyjnych.

Monitor Polski

M.P.1971.46.294

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1971 r.

Rozdział  2.

Prognozowanie poziomu cen w 5-letnich planach rozwoju gospodarki narodowej.

§  5.
1.
Prognozowanie poziomu cen w 5-letnich planach rozwoju gospodarki narodowej obejmuje ceny surowców i materiałów mających podstawowe znaczenie dla gospodarki oraz podstawowe taryfy energetyczne i przewozowe.
2.
Prognozy poziomu cen stanowią załącznik do 5-letniego planu rozwoju gospodarki narodowej.
3.
Prognozy poziomu cen (ust. 1 i 2) służą również do obliczania efektywności ekonomicznej podejmowanych zamierzeń rozwojowych.
§  6.
1.
Do surowców i materiałów o podstawowym znaczeniu zalicza się:
1)
węgiel kamienny i brunatny oraz koks,
2)
ropę naftową, benzynę i olej opałowy,
3)
drewno i tarcicę,
4)
skóry surowe i garbowane,
5)
wełnę, bawełnę, jutę i len,
6)
kauczuk naturalny i syntetyczny,
7)
miedź, aluminium i cynk,
8)
rudy i półwyroby hutnictwa żelaza i stali,
9)
siarkę i kwas siarkowy,
10)
celulozę papierniczą i wiskozową,
11)
najważniejsze tworzywa sztuczne zastępujące podstawowe surowce i materiały,
12)
cement, wapno i cegłę.
2.
Do podstawowych taryf energetycznych zalicza się:
1)
taryfę opłat za energię elektryczną,
2)
taryfę opłat za gaz ziemny i gaz hutniczy.
3.
Do podstawowych taryf przewozowych zalicza się:
1)
taryfę opłat za przewozy kolejowe towarów,
2)
taryfę opłat za przewozy samochodowe towarów.
4.
Przewodniczący Państwowej Komisji Cen w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministrem Finansów może uzupełnić wykazy surowców i materiałów oraz taryf przewozowych, o których mowa w ust. 1-3.
§  7.
1.
Prognozowaniem poziomu cen mogą być również objęte ceny maszyn i urządzeń o szczególnym znaczeniu dla gospodarki (lokomotywy, silniki, samochody ciężarowe, ciągniki itp.).
2.
Przewodniczący Państwowej Komisji Cen w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i właściwymi ministrami ustala wykaz maszyn i urządzeń objętych prognozowaniem poziomu cen w poszczególnych 5-letnich planach rozwoju gospodarki narodowej.
§  8.
Podstawę do prognozowania poziomu cen stanowią:
1)
przewidywane zmiany w kształtowaniu się kosztów produkcji, wynikające w szczególności z przyrostu zdolności produkcyjnych i inwestycji oraz z założeń planu postępu technicznego;
2)
planowane nowe założenia w systemie finansowym, mające wpływ na kształtowanie się kosztów produkcji i cen określonych grup wyrobów;
3)
wprowadzenie nowych założeń kształtowania się relacji cen określonych grup wyrobów;
4)
planowane zadania poprawy opłacalności eksportu określonych wyrobów (grup wyrobów).
§  9.
1.
Prognozę poziomu cen w okresie 5-letniego planu rozwoju gospodarki narodowej przygotowuje Państwowa Komisja Cen na podstawie propozycji właściwych ministrów lub własnych ustaleń.
2.
Tryb opracowania prognozy poziomu cen określi w terminie do dnia 31 grudnia 1971 r. instrukcja Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen, wydana w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministrem Handlu Zagranicznego. Instrukcja powinna uwzględniać obowiązujące przepisy o wprowadzeniu systemu prognoz jako podstawy do opracowywania planów 5-letnich i planów perspektywicznych. Powinna ona w szczególności określać udział ministerstw i podległych im jednostek w przygotowaniu prognozy poziomu cen w 5-letnich planach rozwoju gospodarki narodowej i rocznych planów zmian cen.
3.
Minister Handlu Zagranicznego określi obowiązki podległych mu jednostek w zakresie informacji o kształtowaniu się cen na głównych rynkach handlu światowego.
4.
W celu wykonania zadań wynikających z niniejszej uchwały w ministerstwach i podległych im jednostkach należy rozwinąć szeroko zakrojone prace analityczne i planistyczne w zakresie kształtowania przyszłego poziomu i struktury układów cen. Prace te powinny pozostawać w ścisłym związku z podejmowanymi przez ministerstwa zadaniami unowocześniania produkcji oraz wszelkimi innymi poczynaniami zmierzającymi do obniżki kosztów własnych.
§  10.
1.
Na podstawie prognozy poziomu cen określonej dla następnego roku w 5-letnim planie rozwoju gospodarki narodowej, po przeprowadzeniu analizy założeń tej prognozy, Państwowa Komisja Cen przygotowuje propozycje zmian cen (§§ 5-7).
2.
Propozycje, o których mowa w ust. 1, przedstawia się Radzie Ministrów nie później niż do dnia 31 stycznia każdego roku. Uchwała Rady Ministrów w tej sprawie stanowi podstawową część rocznego planu zmian cen (rozdział 3).
§  11.
Tryb określony w § 10 ust. 1 i 2 stosuje się również wtedy, gdy ceny surowców i materiałów o podstawowym znaczeniu, oparte na cenach światowych, wymagają modyfikacji w związku z poważnym i posiadającym cechy trwałości ruchem cen światowych.