§ 4. - Produkcja i sprzedaż wyrobów kulinarnych w zakładach gastronomicznych.

Monitor Polski

M.P.1969.51.397

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1970 r.
§  4.
1.
Przepisy kulinarne dla zakładów wytwarzających wyroby kulinarne i ich półprodukty ustala:
1)
dla zakładów państwowych - dyrektor przedsiębiorstwa,
2)
dla zakładów spółdzielczych - zarząd spółdzielni,
3)
dla pozostałych zakładów uspołecznionych - zarząd jednostki prowadzącej te zakłady,
4)
dla zakładów prywatnych - właściwe zrzeszenia prywatnego handlu i usług.
2.
Uprawnienia wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 mogą być przekazane kierownikom (zarządom) zakładów wytwarzających wyroby kulinarne i ich półprodukty.
3.
Jednostki nadrzędne nad jednostkami uprawnionymi na podstawie ust. 1 do ustalania przepisów kulinarnych mogą zastrzec sobie prawo do wydawania tych przepisów.