Monitor Polski

M.P.1955.127.1636

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1955 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 20 grudnia 1955 r.
w sprawie premiowania dozorców łowieckich.

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Leśnictwa dnia 24 września 1955 r. w sprawie dozorców łowieckich (Dz. U. Nr 40, poz. 250) zarządza się, co następuje:
§  1. Dzierżawca, a w obwodach nie wydzierżawionych zarządca obwodu łowieckiego wypłaca dozorcy łowieckiemu premię:
1) za zniszczenie przez niego:
a) jastrzębia gołębiarza 25 zł
b) jastrzębia krogulca 25 "
c) wrony siwej 25 "
d) sroki
e) kota włóczącego się
f) psa niemyśliwskiego włóczącego się
2) za schwytanie lub wskazanie przez niego kłusownika albo wnykarza
3) od każdej sztuki zwierzyny odstrzelonej lub odłowionej zgodnie z łowieckim planem hodowlanym przez osoby uprawnione do odstrzelenia lub odłowienia, a mianowicie:
a) jelenia-byka 50 zł

jelenia-łani lub cielęcia 30 "

b) daniela-byka 30 "

daniela-łani lub cielęcia 20 "

c) sarny-rogacza 30 "

sarny-kozy lub koźlęcia 20 "

d) zająca 1 "
e) dzika do 50 kg 10 "

dzika od 51 do 100 kg 30 "

dzika powyżej 100 kg 50 "

f) lisa 10 "
g) borsuka 5 "
h) kuny leśnej 25 "
i) głuszca 20 "
j) cietrzewia 10 "
k) bażanta 2 "
l) jarząbka 2 "
ł) kuropatwy i przepiórki 0,5 "
m) gęsi 2 "
n) kaczki 0,5 "
o) drobnego ptactwa błotnego 0,2 "
p) gołębia dzikiego 0,2 "
r) innego ptactwa 0,1 "
§  2.
1. Wypłata premii za zniszczenie drapieżników następuje po okazaniu przez ubiegającego się o premię dowodów w postaci łapek drapieżników skrzydlatych oraz uszu psów i kotów oraz po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 2.
2. Wypłata premii za schwytanie lub wskazanie kłusownika albo wnykarza następuje z chwilą wydania prawomocnego orzeczenia w postępowaniu karno-administracyjnym lub sądowym.
§  3.
1. Ustalenia, że dostarczone dowody, określone w § 2 ust. 1, pochodzą od drapieżników podlegających niszczeniu, dokonują:
1) w obwodach łowieckich wydzierżawionych - dzierżawcy obwodów poprzez zarządy kół łowieckich,
2) w obwodach łowieckich nie wydzierżawionych - zarządcy obwodów poprzez nadleśnictwa lub równorzędne, jednostki organizacyjne.
2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1, dokonuje się przy współudziale 3 osób, które spisują ze swych czynności protokół.
3. Protokół powinien zawierać w szczególności: datę i miejsce dokonania ustaleń, imiona i nazwiska osób dokonujących ustaleń, wskazanie, z czyjego upoważnienia osoby te działają, imię i nazwisko dozorcy łowieckiego, który dostarczył dowody podlegające ustaleniom, ustalenie, od jakich zwierząt pochodzą dostarczone dowody, oraz stwierdzenie, że po dokonaniu ustaleń dowody zostały zniszczone.
§  4.
1. Kwoty równe premii za odstrzeloną zwierzynę zarządcy obwodów łowieckich doliczają do opłaty za ubitą zwierzynę ustalonej obowiązującym cennikiem.
2. Dzierżawcy obwodów łowieckich wypłacają premie dozorcom łowieckim z własnych środków.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 października 1955 r.