Monitor Polski

M.P.1962.28.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 28 grudnia 1961 r.
w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o hodowli roślin i nasiennictwie (Dz. U. Nr 10, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wysokość jednorazowej premii autorskiej należnej autorowi odmiany rośliny uprawnej, wpisanej do rejestru odmian oryginalnych, ustala się zależnie od wartości gospodarczej odmiany i gatunku tej rośliny.
2. Wysokość jednorazowej premii autorskiej nie może przekraczać 100.000 zł.
§  2.
1. Wysokość jednorazowej premii autorskiej ustala się nie później niż w ciągu 4 lat od dnia wpisu odmiany do rejestru odmian oryginalnych.
2. W ciągu roku od dnia wpisu odmiany do rejestru odmian oryginalnych wypłaca się zaliczkę na poczet premii. Wysokość zaliczki nie może przekraczać sumy 40.000 zł, przy czym stosuje się odpowiednio przepis § 1 ust. 1.
3. Resztę premii wypłaca się w ciągu roku od ustalenia jej wysokości.
§  3.
1. Jednorazową premię autorską za wytworzenie mieszańca dzieli się w następujący sposób:
1) 60% premii przypada autorom składników mieszańca w równym stopniu dla każdego składnika,
2) 40% premii przypada autorom formuły mieszańca.
2. Premii przypadającej za składnik mieszańca nie wypłaca się w następujących przypadkach:
1) gdy składnik jest odmianą zarejestrowaną lub wpisany jest do księgi zgłoszeń,
2) gdy składnik został wytworzony za granicą.
3. Nie wypłacona część premii nie podlega podziałowi między pozostałych autorów mieszańca.
§  3a. 1 Jeżeli za odmianę rośliny uprawnej została przyznana premia autorska jako za składnik mieszańca, a potem odmiana ta została wpisana do rejestru odmian oryginalnych, jednorazową premię autorską za jej wytworzenie zmniejsza się o sumę jednorazowej premii autorskiej przyznanej za tę odmianę jako za składnik mieszańca.
§  4.
1. Wysokość corocznej premii dla hodowcy (art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o hodowli roślin i nasiennictwie – Dz. U. Nr 10, poz. 54) za utrzymanie odmiany wpisanej do rejestru odmian oryginalnych lub do spisu odmian selekcjonowanych na osiągniętym poziomie wartości gospodarczej lub za podniesienie tego poziomu ustala się zależnie od gatunku oraz od wartości odmiany.
2. Premia składa się z części stałej, tzw. stawki zasadniczej, oraz z części zmiennej ustalanej w zależności od procentowego udziału danej odmiany w krajowym planie produkcji superelit i elit hodowlanych oraz form rodzicielskich mieszańców.
3. Podział roślin uprawnych na grupy, wysokość stawek zasadniczych oraz stawki za procentowy udział odmiany w krajowym planie produkcji, o którym mowa w ust. 2, jak również górną granicę premii określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  5. Minister Rolnictwa może w szczególnych przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi podnieść wysokość corocznej premii dla hodowcy o sumę wynoszącą do 50% górnej granicy tej premii.
§  6. Coroczną premię dla hodowcy wypłaca się za lata, w których hodowca wykonał w danej odmianie ponad 50% zadań produkcyjnych, wyznaczonych mu w krajowym planie produkcji określonym w § 4 ust. 2, jednakże za każdy procent niewykonania wymienionych zadań potrąca się 2% premii.
§  7. Górna granica sumy corocznych premii dla hodowcy za prowadzoną przez niego hodowlę wszystkich odmian nie może przekraczać 50.000 zł w ciągu jednego roku.
§  8. Coroczną premię dla hodowcy wypłaca się każdego roku, począwszy od roku następnego po wpisie odmiany do rejestru odmian oryginalnych bądź też do spisu odmian selekcjonowanych.
§  9. 2 W razie zmiany hodowcy premię wypłaca się według następujących zasad:
1) jeżeli nastąpiła zmiana hodowcy w ramach tej samej jednostki albo jeżeli zmiana hodowcy połączona jest z przekazaniem hodowli innej jednostce, ale podporządkowanej bezpośrednio tej samej jednostce nadrzędnej, premię dzieli się przez dwa lata pomiędzy dotychczasowego i nowego hodowcę stosownie do zgodnego wniosku obu hodowców; w braku takiego wniosku decyzję w sprawie podziału premii wydaje Minister Rolnictwa po uzyskaniu opinii rzeczoznawców;
2) jeżeli nastąpiła zmiana hodowcy połączona z przekazaniem hodowli jednostce podporządkowanej inne jednostce nadrzędnej, to:
a) w razie przekazania hodowli w całości premię wypłaca się przez dwa lata po połowie dotychczasowemu i nowemu hodowcy, a po upływie dwóch lat w całości nowemu hodowcy,
b) w razie stopniowego przekazywania hodowli przysługuje dotychczasowemu hodowcy całość premii za okres, w ciągu którego prowadził sam całkowitą produkcję superelit bądź elit hodowlanych; od czasu, gdy w produkcji tej bierze udział również nowy hodowca, premię dzieli się między obu hodowców proporcjonalnie do ich udziału w produkcji w danym roku, z tym że jeżeli obaj hodowcy biorą udział w produkcji już w ciągu dwóch pierwszych lat od rozpoczęcia przekazywania hodowli, połowę premii przypadającej na nowego hodowcę z tytułu udziału w produkcji w tym okresie wypłaca się dotychczasowemu hodowcy.
§  10.
1. Jednorazową premię autorską przyznaje Minister Rolnictwa z urzędu.
2. Coroczną premię dla hodowcy przyznaje Minister Rolnictwa na wniosek hodowcy, przy czym w przypadku, gdy hodowcą jest zespół osób fizycznych, we wniosku należy określić procentowy udział w premii każdej z tych osób.
3. Jeżeli hodowla jest prowadzona w gospodarstwie uspołecznionym, wniosek powinien być złożony przez to gospodarstwo za pośrednictwem organu nadrzędnego.
4. Premię autorską i premię dla hodowców wypłaca się z budżetu centralnego w części dotyczącej Ministerstwa Rolnictwa.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ GRUP ROŚLIN ORAZ STAWEK I GÓRNYCH GRANIC COROCZNYCH PREMII DLA HODOWCY

Lp.Gatunek roślinyGrupa

roślin

Stawka

zasadnicza

Stawka za 1% udziału

odmiany w planie

produkcji superelit i elit

hodowlanych bądź form

rodzicielskich mieszańców

Górna granica

premii zł

123456
Rośliny rolnicze
1Żyto ozimeI2.00040010.000
2Pszenica ozimaI2.00080010.000
3Ziemniak wczesny,

średnio wczesny,

późny

I2.0001.00010.000
4Burak cukrowyI2.00075010.000
5Jęczmień jaryI2.00020010.000
6KukurydzaII1.5003508.500
7Len włóknistyII1.5001508.500
8LucernaII1.5001508.500
9Koniczyna czerwonaII1.5001258.500
10Pszenica jaraII1.5003008.500
11OwiesII1.5002508.500
12Rzepak ozimyII1.5001258.500
13Łubin pastewnyII1.5003508.500
14Burak pastewnyIII1.0003007.000
15Owsik wyniosłyIII1.0001257.000
16KupkówkaIII1.0001007.000
17Kostrzewa łąkowaIII1.0001007.000
18TymotkaIII1.0001007.000
19Wiechlina łąkowaIII1.0001007.000
20Koniczyna białaIII1.0001007.000
21TytońIII1.0003007.000
22GrochIII1.0003007.000
23ChmielIII1.0003007.000
24Rajgras angielskiIII1.0001007.000
25Wyczyniec łąkowyIII1.0001007.000
26Mietlica białawaIII1.0001007.000
27Rajgras włoskiIV800805.500
28CykoriaIV800805.500
29Koniczyna szwedzkaIV800805.500
30Koniczyna inkarnatkaIV800805.500
31Stokłosa bezostnaIV800805.500
32Kostrzewa czerwona rozłogowaIV800805.500
33Wiechlina błotnaIV800805.500
34Komonica rożkowaIV800805.500
35KonopieIV800805.500
36GrykaIV800805.500
37SeradelaIV8001005.500
38Łubin gorzkiIV800805.500
39Jęczmień ozimyIV8002005.500
40Słonecznik oleistyIV800805.500
41EsparcetaIV800805.500
42PeluszkaIV8001255.500
43Wyka jaraIV800805.500
44Wyka ozimaIV800805.500
45BobikIV8001005.500
46Rajgras oldenburskiIV800805.500
47Rajgras holenderskiIV800805.500
48Mozga trzcinowataIV800805.500
49MakV600804.000
50BrukiewV600604.000
51Słonecznik pastewnyV600604.000
52Kostrzewa trzcinowataV600604.000
53Owsik złocisty (syberyjski)V600604.000
54Kapusta pastewnaV600604.000
55Len oleistyV600604.000
56Rzepak jaryV600604.000
57ProsoV600604.000
58Żyto jareV600604.000
59Marchew pastewnaV6001004.000
60Rzepik ozimy i jaryV600604.000
61LędźwianV600604.000
62Krzyca pastewnaVI500302.000
63BulwaVI500402.000
64RzepaVI500302.000
65Gorczyca czarnaVI500302.000
66Gorczyca białaVI500302.000
67Rzodkiew oleistaVI500302.000
68RącznikVI500302.000
69Beckmania robaczkowataVI500302.000
70LniankaVI500302.000
71SorgoVI500302.000
72Dynia oleistaVI500302.000
73SojaVI500302.000
74KrokoszVII400151.000
75PajzaVII400151.000
76KanarVII400151.000
77Katran abisyńskiVII400151.000
78Wiechlina gajowaVII400151.000
Rośliny warzywne
1CebulaII1.5003508.500
2PomidorII1.5003508.500
3Fasola szparagowaII1.5004408.500
4GrochII1.5004408.500
5KapustaIII1.0005257.000
6Ogórek gruntowyIII1.0004407.000
7Marchew jadalnaIII1.0002207.000
8KalafiorIII1.0002207.000
9Fasola na ziarnoIII1.0002207.000
10SzpinakIII1.0001707.000
11BrokułIII1.0002207.000
12Burak ćwikłowyIV8002205.500
13PietruszkaIV8001705.500
14SałataIV8003405.500
15RzodkiewkaV6001254.000
16KalarepaV6001004.000
17Ogórek inspektowyV6001004.000
18Kukurydza cukrowaV6001004.000
19BóbVI500602.000
20Ogórek szklarniowyVI500602.000
21PorVI500602.000
22Seler korzeniowyVI500602.000
23DyniaVII400241.000
24PaprykaVII400241.000
25Rzodkiew jadalnaVII400241.000
26KabaczkiVII400241.000
1 § 3a dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 28 listopada 1962 r. (M.P.63.5.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 lutego 1963 r.
2 § 9 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 3 listopada 1964 r. (M.P.64.85.402) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 1964 r.