Prawomocne złożenie sędziego z urzędu.

Monitor Polski

M.P.2023.177

Akt indywidualny
Wersja od: 10 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 stycznia 2023 r.
o prawomocnym złożeniu sędziego z urzędu

Na podstawie art. 109b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z późn. zm. 1 ) obwieszcza się, co następuje:
Pan Krzysztof Gottwald - sędzia Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim został prawomocnie złożony z urzędu sędziego z dniem 6 grudnia 2022 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655, 1259, 1933 i 2642.