Monitor Polski

M.P.2020.405

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 maja 2020 r.
o prawomocnym złożeniu sędziego z urzędu

Na podstawie art. 109b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 i 288) obwieszcza się, co następuje:
Pan Andrzej Kołodziejczyk - sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach został prawomocnie złożony z urzędu sędziego z dniem 10 grudnia 2018 r.