Monitor Polski

M.P.2019.1022

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 października 2019 r.
o prawomocnym złożeniu sędziego z urzędu

Na podstawie art. 109b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495) obwieszcza się, co następuje:
Pan Piotr Jarosław Romański - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie został prawomocnie złożony z urzędu sędziego z dniem 10 września 2019 r.