Prawomocne przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe.

Monitor Polski

M.P.2019.194

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lutego 2019 r.
o prawomocnym przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe

Na podstawie art. 109b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) obwieszcza się, co następuje:
Pani Wioletta Magdalena Niepsuj - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie została prawomocnie przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Tarnowie z dniem 1 lutego 2019 r.