Monitor Polski

M.P.1957.83.497

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1957 r.

ZARZĄDZENIE NR 233
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 października 1957 r.
w sprawie praktyk przeddyplomowych studentów wydziałów lekarskich akademii medycznych.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1956 r. Nr 45, poz. 205) zarządza się, co następuje:
§  1. Studenci VI roku studiów na wydziałach lekarskich (oddziałach ogólno-lekarskich, sanitarno-higienicznych i pediatrycznych) akademii medycznych odbywają praktykę przeddyplomową, której plany, programy oraz czas trwania ustala Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Szkolnictwa Wyższego.
§  2.
1. Zakłady społeczne służby zdrowia, w których ma się odbywać praktyka przeddyplomowa, ustalają rektorzy akademii medycznych w porozumieniu z wydziałami zdrowia (zarządami służby zdrowia) prezydiów wojewódzkich rad narodowych, po zasięgnięciu opinii specjalistów wojewódzkich z zakresu właściwych dziedzin medycyny.
2. W szpitalach klinicznych i innych zakładach położonych w siedzibie akademii medycznej praktyka przeddyplomowa może odbywać się tylko wyjątkowo.
§  3.
1. Praktyką przeddyplomową kierują ordynatorzy oddziałów, kierownicy poradni bądź kierownicy klinik, w których studenci odbywają praktykę, a w razie odbywania praktyki w stacjach sanitarno-epidemiologicznych - właściwi inspektorzy sanitarni lub kierownicy działów stacji sanitarno-epidemiologicznych.
2. Osobom kierującym praktyką, z wyjątkiem kierowników klinik, pod których opieką znajduje się równocześnie co najmniej 5 studentów odbywających praktykę przeddyplomową, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z funduszów właściwej akademii medycznej w wysokości 10% pobieranego uposażenia zasadniczego.
§  4.
1. Studentowi w okresie odbywania praktyki przeddyplomowej nie wyłączając okresu wypoczynku przysługuje:
1) wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 870 zł miesięcznie, z tym że wynagrodzenie to zwiększa się o 192 zł w razie wykonywania czynności przewidzianych programem praktyki w stacji sanitarno-epidemiologicznej albo w zakładzie (komórce organizacyjnej) opieki zdrowotnej zamkniętej, w których w myśl przepisów o uposażeniu lekarzy przysługują dodatki specjalne,
2) zwrot kosztów przejazdu II klasą pociągu osobowego według szkolnej taryfy ulgowej:
a) z miejsca zamieszkania lub siedziby akademii medycznej do miejsca odbywania praktyki i z powrotem,
b) z miejsca odbywania praktyki do siedziby akademii medycznej i z powrotem w celu stawienia się przed wojskową komisją lekarską oraz
c) z miejsca odbywania praktyki do siedziby akademii medycznej w celu zgłoszenia się na wyjazd na wojskowy obóz letni,
3) zwrot kosztów przejazdu i noclegów oraz diet na zasadach ustalonych dla pracowników państwowych - w razie delegowania poza miejsce odbywania praktyki,
4) zasiłki rodzinne na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników.
2. W czasie odbywania szkolenia wojskowego na obozie studentowi zamiast wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 1 przysługuje:
1) studentowi samotnemu - wynagrodzenie w kwocie 180 zł,
2) studentowi posiadającemu na utrzymaniu rodzinę - wynagrodzenie w kwocie 420 zł.
3. Należności określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz w ust. 2, a także należności określone w ust. 1 pkt 3, jeżeli potrzeba delegowania wynikała bezpośrednio z programu praktyki, pokrywa się z funduszów właściwej akademii medycznej.
4. Należności określone w ust. 1 pkt 3, jeżeli potrzeba delegowania nie wynikała bezpośrednio z programu praktyki, pokrywają ze swoich funduszów zakłady, w których studenci odbywają praktykę.
5. W razie odbywania praktyki poza siedzibą akademii medycznej wszelkich wypłat dokonuje się za pośrednictwem zakładu, w którym student odbywa praktykę.
6. Zakład, w którym student odbywa praktykę, powinien w miarę możliwości zapewnić studentowi mieszkanie. Czynsz najmu ponosi student.
§  5. Student w czasie odbywania praktyki przeddyplomowej może korzystać z wyżywienia w zakładach służby zdrowia, położonych w danej miejscowości - według zasad określonych dla pracowników służby zdrowia instrukcją nr 1/57 Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie wydawania posiłków pracownikom niektórych zakładów społecznych służby zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrowia Nr 1, poz. 3) - za pełną odpłatnością.
§  6. W czasie odbywania praktyki studenci korzystają z odzieży roboczej i ochronnej używanej w danym zakładzie.
§  7. Przepisy dotyczące uprawnień pracowników w związku z chorobą i macierzyństwem (przerwy w pracy, zachowanie prawa do wynagrodzenia) stosuje się odpowiednio do studentów odbywających praktykę przeddyplomową.
§  8. Ubezpieczenie od wypadków studentów odbywających praktykę reguluje zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 listopada 1952 r. w sprawie ubezpieczenia praktykantów odbywających praktyki zawodowe, wakacyjne i dyplomowe.
§  9.
1. Wynagrodzenie ryczałtowe wypłaca się studentom odbywającym praktykę z góry drugiego dnia każdego miesiąca.
2. Akademie medyczne obowiązane są przekazywać położonym poza ich siedzibą zakładom, w których studenci odbywają praktyki, niezbędne fundusze na wypłacenie wynagrodzeń, do dnia 25 każdego miesiąca poprzedzającego wypłatę.
§  10. Za należyte prowadzenie praktyk przeddyplomowych odpowiedzialne są osoby kierujące praktyką (§ 3), kierownicy, dyrektorzy zakładów, w których studenci odbywają praktyki, oraz kierownicy wydziałów zdrowia (zarządów służby zdrowia) prezydiów rad narodowych sprawujących nadzór nad tymi zakładami.
§  11. Traci moc zarządzenie nr 255 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 1956 r. w sprawie praktyk dyplomowych studentów wydziałów lekarskich akademii medycznych (Monitor Polski Nr 80, poz. 962).
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1957 r.