Prace typizacyjne w budownictwie.

Monitor Polski

M.P.1961.90.381

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1961 r.

PISMO OKÓLNE Nr 230
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 listopada 1961 r.
w sprawie prac typizacyjnych w budownictwie.

Uchwała nr 285 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie przyjęcia tez dotyczących typizacji w budownictwie (Monitor Polski Nr 70, poz. 365), zwana dalej "uchwałą nr 285 Rady Ministrów", oraz uchwała nr 507 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie uzupełnienia tez dotyczących typizacji w budownictwie (Monitor Polski z 1960 r. Nr 23, poz. 109), zwana dalej "uchwałą nr 507 Rady Ministrów", ustalają, że głównym celem typizacji jest stworzenie warunków do uprzemysłowienia i obniżenia kosztów budownictwa oraz przyspieszenia realizacji zadań inwestycyjnych.
Osiągnięcie tego celu wymaga w pierwszym rzędzie stosowania we wszystkich projektach typowych elementów funkcjonalnych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i wyposażenia oraz stworzenia niezbędnego zasobu projektów typowych (obiektów, sekcji i segmentów) opartych na tych typowych elementach.

W dotychczasowych pracach nad realizacją tez o typizacji osiągnięto poważne wyniki, między innymi polegające na powszechnym stosowaniu w projektowaniu modułu i zasad koordynacji wymiarowej oraz znacznym wzbogaceniu zasobu typowych opracowań elementów i budynków (segmentów, sekcji).

Przygotowano i coraz szerzej realizuje się programy prac typizacyjnych w jednostkach gospodarczych, a realizacja planów typizacji z roku na rok wykazuje pewną poprawę.

Znaczny wpływ na usprawnienie realizacji zadań rad narodowych w zakresie budownictwa wywarło wprowadzenie zaleconej uchwałami nr 285 i 507 Rady Ministrów typizacji lokalnej, stosowanej dość szeroko w niektórych województwach.

Jednocześnie prowadzono prace unifikacyjne w zakresie typowych elementów i projektów. Prace te zostały rozpoczęte i zaawansowane w większych ośrodkach budowlanych, a mianowicie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku.

Znacznym osiągnięciem w zakresie rozszerzenia i upowszechnienia informacji budowlanej jest wprowadzenie Katalogu budownictwa, który stanowi podstawowe źródło niezbędnych wiadomości przy programowaniu, projektowaniu i realizacji inwestycji.

Pomimo wykazanego wyżej postępu w dziedzinie prac typizacyjnych występuje jeszcze szereg braków i niedomagań, w szczególności:

- słaby postęp prac w zakresie unifikacji elementów i przygotowania warunków do ich masowej produkcji,

- niedostateczna koordynacja pomiędzy projektowaniem a produkcją elementów budowlanych,

- brak planu rejonizacji metod wykonawstwa budowlanego opartej na terenowym bilansie materiałów budowlanych,

- nieujmowanie przez resorty przemysłowe w programach prac typizacyjnych w należytym zakresie opracowań projektów obiektów i elementów budowlanych,

- brak opracowań projektów i elementów typowych uwzględniających potrzeby różnych branż i terenów w zakresie budownictwa przemysłowego, ogólnego i wiejskiego,

- opóźnienia w realizacji planów w zakresie typizacji, szczególnie w Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministerstwie Przemysłu Lekkiego, Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz w Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki (w zakresie urządzeń turystycznych),

- brak systematycznego wdrażania rygorów typizacji przez niektóre służby inwestycyjne, biura projektów, przedsiębiorstwa produkujące dla potrzeb budownictwa oraz terenowe służby nadzoru budowlanego.

Wymienione wyżej braki i niedomagania hamują właściwy rozwój typizacji. W związku z przepisami uchwał nr 285 i 507 Rady Ministrów zwraca się uwagę, że poczynając od roku 1963 wszystkie nowo rozpoczynane inwestycje powinny być realizowane z przestrzeganiem przepisów zawartych w tych uchwałach.

W związku z powyższym ustala się, co następuje:

1.
Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych spowodują uzupełnienie programów typizacji (założenia resortowe i generalne typizacji) w zakresie niezbędnym do pełnej realizacji zadań wynikających dla nich z uchwał nr 285 i 507 Rady Ministrów.
2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) przystąpią do ustalenia tematów opracowań typowych niezbędnych dla realizacji zadań inwestycyjnych na ich terenie. Szczegółowe wnioski dotyczące tych tematów przekażą one w terminie do dnia 20 grudnia 1961 r. właściwym resortom z powiadomieniem Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w celu uzupełnienia tematyki planów typizacji.
3.
Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zapewnią należyte uwzględnienie w planach typizacji opracowań typowych programów użytkowych, sekcji, segmentów itp., a przede wszystkim elementów konstrukcyjnych i budowlanych oraz elementów instalacyjnych, wyposażenia itp.

- zgodnie z warunkami oraz potrzebami branż i terenu.

4.
Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych realizujących zadania objęte planami typizacji zapewnią:
1)
wzmożenie przez służby resortowe nadzoru nad terminową i rytmiczną realizacją planu typizacji,
2)
wydanie do końca 1961 r. zleceń na wykonanie projektów i opracowań zgodnie z planem typizacji na rok 1962,
3)
wzmocnienie nadzoru nad służbami inwestycyjnymi w zakresie przestrzegania stosowania projektów i opracowań typowych w realizowanych inwestycjach.
5.
Przewodniczący Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych nadzorujący biura projektów, wykonujące zadania określone w planie typizacji:
1)
zapewnią pierwszeństwo dla tych prac i odpowiednie warunki umożliwiające terminową realizację prac typizacyjnych,
2)
zapewnią skoncentrowanie prac biur kierujących na realizacji planu typizacji,
3)
polecą biurom kierującym typizacją w szerszym niż dotychczas zakresie zlecać wybrane tematy objęte planem typizacji, zwłaszcza w zakresie budownictwa ogólnego miejskiego i wiejskiego (mieszkań, szkół, szpitali, agronomówek itp.), do bezpośredniego wykonania terenowym biurom (pracowniom) projektów,
4)
podejmą środki niezbędne do podniesienia jakości typowych projektów elementów i obiektów.
6.
Przewodniczący Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych dokona niezbędnych uzupełnień i usprawnień w organizacji i zakresie działania biur kierujących typizacją.
7.
Przewodniczący Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych powoła Ośrodek Typowych Elementów Budownictwa do prowadzenia prac unifikacyjnych oraz koordynacji projektowania i produkcji (prefabrykacji) typowych elementów budowlanych, instalacji, wyposażenia itp.
8.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych zapewni wprowadzenie do planu typizacji w roku 1962 niezbędnego asortymentu opracowań elementów budowlanych oraz ich zestawów dla potrzeb budownictwa powszechnego oraz zapewni ich realizację i produkcję.
9.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych przedstawi w I kwartale 1962 r. projekt planu rejonizacji uprzemysłowionego budownictwa mieszkaniowego oraz wnioski co do zapewnienia realizacji tego planu.
10.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) zapewnią warunki systematycznej i zorganizowanej pracy w zakresie:
1)
wdrażania typizacji w budownictwie danego województwa oraz koordynacji działania podległych organów,
2)
rejonizacji metod budownictwa na swoim terenie,
3)
przeprowadzenia unifikacji elementów na podstawie rozwiązań projektowych, m.in. z typizacji lokalnej,
4)
programowania potrzeb terenu i stawiania wniosków dotyczących tematów opracowań typowych do planów typizacji,
5)
stawiania wniosków w sprawie wyboru projektów indywidualnych do uznania ich za typowe.

Przy realizacji tych zadań należy zapewnić udział służb architektoniczno-budowlanych, inwestorów, biur projektów, zjednoczeń budowlanych oraz stowarzyszeń technicznych (Stowarzyszenie Architektów Polskich "SARP", Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa itp.). Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) zapewnią wzmocnienie nadzoru głównych architektów - dla zaostrzenia dyscypliny stosowania elementów i projektów typowych przez podległe służby nadzoru budowlanego. Przewodniczący Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury zapewni ogólną koordynację i pomoc prezydiom rad narodowych, szczególnie w zakresie prac związanych z unifikacją elementów i zastosowania ich w projektach.

11.
Przewodniczący Komitetu do Spraw Techniki w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury przedstawi w terminie do dnia 31 grudnia 1961 r. wnioski w sprawie objęcia przez Komitet do Spraw Techniki prac w zakresie typizacji urządzeń technologicznych dla produkcji przemysłowej.
12.
Minister Szkolnictwa Wyższego i Minister Oświaty sprawdzą dotychczasowy przebieg prac i podejmą odpowiednie środki zabezpieczające pełną realizację zadań nałożonych uchwałami nr 285 i 507 Rady Ministrów na oba resorty w zakresie wprowadzenia zagadnień typizacji do programów nauczania wyższych i średnich szkół technicznych.
13.
Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury ustali zasady wykorzystania kontroli bankowej dla oceny przebiegu i warunków wdrażania typizacji w realizowanych inwestycjach.
14.
Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych usprawnią tryb uzgadniania i zatwierdzania opracowań i projektów typowych należących do ich zakresu działania w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.
15.
Przewodniczący Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) zapewnią okresową stabilizację normatywów, standardów i innych dyrektyw wydanych w zakresie budownictwa w celu stworzenia warunków niezbędnych do szerokiego wdrażania typizacji.