Pozwolenia na przywóz towarów z zagranicy przeznaczonych dla odbiorców nie będących osobami fizycznymi.

Monitor Polski

M.P.1960.83.378

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 29 października 1960 r.
w sprawie pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy przeznaczonych dla odbiorców nie będących osobami fizycznymi.

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1960 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej (Dz. U. Nr 43, poz. 262) zarządza się, co następuje:
Do udzielania pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy przeznaczonych dla osób nie będących osobami fizycznymi upoważnia się urzędy celne I i II kl.
1.
Pozwolenia na przywóz, o którym mowa w § 1, może być udzielone pod warunkiem złożenia przez odbiorcę wniosku uzasadniającego potrzebę przywozu danego towaru i zawierającego oświadczenie, z jakiego tytułu przesyłka została nadesłana z zagranicy, oraz po uznaniu przez urząd celny celowości przywozu ze względów gospodarczych i społecznych, jak również z punktu widzenia zakresu działalności odbiorcy.
2.
W razie gdy towar został za granicą zakupiony przez krajowca dewizowego, odbiorca krajowiec dewizowy powinien przedstawić zezwolenie dewizowe.
Przepisy niniejszego zarządzenia nie mają zastosowania do:
1)
towarów przywożonych przez wykonawców narodowych planów gospodarczych w zakresie obrotu towarowego z zagranicą,
2)
towarów, na których przywóz jest wymagane pozwolenie stosownie do uwag w taryfie celnej przywozowej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1960 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej (Dz. U. Nr 43, poz. 262).
Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 lipca 1959 r. w sprawie pozwoleń na przywóz niektórych towarów z zagranicy w obrocie towarowym pozaplanowym (Monitor Polski Nr 62, poz. 318).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 1960 r.