Pozwolenia na przywóz niektórych towarów z zagranicy w obrocie towarowym pozaplanowym.

Monitor Polski

M.P.1959.62.318

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 4 lipca 1959 r.
w sprawie pozwoleń na przywóz niektórych towarów z zagranicy w obrocie towarowym pozaplanowym.

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej (Dz. U. z 1956 r. Nr 26, poz. 121 i Nr 37, poz. 166, z 1957 r. Nr 30, poz. 129 i Nr 43, poz. 200 oraz z 1959 r. Nr 35, poz. 215) zarządza się, co następuje:
Upoważnia się Centralny Zarząd Ceł do udzielania pozwoleń na przywóz:
1)
towarów przeznaczonych dla osób nie będących osobami fizycznymi,
2)
towarów określonych w taryfie celnej przywozowej jako wolne od cła, nie przeznaczonych do własnego użytku odbiorcy lub jego rodziny.
Pozwolenie na przywóz, o którym mowa w § 1, może być udzielone pod warunkiem złożenia przez odbiorcę wniosku uzasadniającego potrzebę przywozu danego towaru oraz uznanie przez Centralny Zarząd Ceł celowości przywozu ze względów gospodarczych i społecznych, a w odniesieniu do odbiorców nie będących osobami fizycznymi również z punktu widzenia zakresu działalności odbiorcy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 26 czerwca 1959 r.