Monitor Polski

M.P.1962.47.225

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 18 maja 1962 r.
w sprawie pozwoleń na handel bronią i amunicją.

W związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43) i na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego (Dz. U. Nr 10, poz. 62) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przedsiębiorstwo uspołecznione ubiegające się o pozwolenie Ministra Handlu Wewnętrznego na handel bronią i amunicją do niej, zwane w dalszym ciągu "pozwoleniem", składa podanie w trybie określonym w niniejszym zarządzeniu.
2. Przedsiębiorstwo posiadające kilka odrębnych punktów sprzedaży, w których zamierza prowadzić handel bronią i amunicją, powinno uzyskać oddzielne pozwolenie dla każdego punktu sprzedaży.
§  2. Do podania o pozwolenie należy dołączyć:
1) odpis aktu powołującego przedsiębiorstwo lub statut spółdzielni,
2) określenie punktu sprzedaży, w którym zamierza się prowadzić handel bronią i amunicją,
3) wykaz osób zatrudnionych w punkcie sprzedaży, o którym mowa w pkt 2, z podaniem imion, nazwisk, miejsca zamieszkania i wykonywanej funkcji,
4) zaświadczenie właściwego do spraw handlu organu administracji państwowej prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej, właściwego dla siedziby punktu sprzedaży, stwierdzające potrzebę prowadzenia handlu bronią i amunicją na danym terenie oraz fakt posiadania przez ubiegającego się odpowiedniego lokalu handlowego (magazynu).
§  3. Podanie o pozwolenie składa się do właściwego do spraw handlu organu administracji państwowej prezydium wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) rady narodowej, właściwego dla miejsca położenia punktu sprzedaży.
§  4. Właściwy do spraw handlu organ administracji państwowej, o którym mowa w § 3:
1) sprawdza prawidłowość i zupełność podania oraz załączników do niego,
2) zasięga opinii wojewódzkiej (równorzędnej) komendy Milicji Obywatelskiej,
3) przesyła podania wraz z załącznikami oraz swoją opinią i opinią komendy wojewódzkiej (równorzędnej) Milicji Obywatelskiej do Ministerstwa Handlu Wewnętrznego (Departament Organizacji Handlu).
§  5. Pozwolenie zawiera:
1) oznaczenie organu, który je wydał,
2) datę i numer pozwolenia,
3) podstawę prawną,
4) nazwę i siedzibę przedsiębiorstwa,
5) nazwę i siedzibę punktu sprzedaży, na który opiewa pozwolenie,
6) określenie przedmiotu pozwolenia,
7) termin ważności pozwolenia,
8) inne warunki pozwolenia,
9) podpis Ministra Handlu Wewnętrznego lub osoby upoważnionej,
10) odcisk okrągłej pieczęci Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.
§  6.
1. Przedsiębiorstwo, które uzyskało pozwolenie na handel bronią i amunicją, w razie zmiany danych określonych w § 5 pkt 4 i 5 obowiązane jest wystąpić o zmianę pozwolenia w trybie przewidzianym dla składania podań o pozwolenie.
2. Zmiany danych, o których mowa w ust. 1, dokonuje się przez zamieszczenie na pozwoleniu odpowiednich adnotacji z zachowaniem przepisu § 5 pkt 9 i 10.
3. Zatrudnianie nowych pracowników - innych niż wymienieni w wykazie, o którym mowa w § 2 pkt 3 - w punkcie sprzedaży prowadzącym handel bronią i amunicją wymaga zgody wojewódzkiej (równorzędnej) komendy Milicji Obywatelskiej.
§  7. Rozpoczęcie działalności określonej w pozwoleniu może nastąpić po stwierdzeniu przez właściwy do spraw handlu organ administracji państwowej prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej, że urządzenia punktu sprzedaży spełniają warunki określone rozporządzeniem Ministrów Handlu Wewnętrznego i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1962 r. w sprawie warunków sprzedaży oraz sposobu ewidencjonowania i magazynowania broni, amunicji i prochu strzelniczego przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlowe (Dz. U. Nr 31, poz. 148).
§  8.
1. Pozwolenie wygasa w razie:
1) upływu terminu ważności, gdy zostało wydane na czas określony,
2) likwidacji przedsiębiorstwa lub punktu sprzedaży,
3) zrzeczenia się przez uprawnionego.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 wygaśnięcie pozwolenia stwierdza Minister Handlu Wewnętrznego.
§  9.
1. W razie wygaśnięcia, zmiany lub uchylenia pozwolenia przedsiębiorstwo przekazuje remanent broni i amunicji innemu przedsiębiorstwu posiadającemu pozwolenie na handel bronią i amunicją.
2. Odpis protokołu przekazania broni i amunicji przedsiębiorstwo przekazujące przesyła do właściwego dla siedziby przedsiębiorstwa przejmującego organu wojewódzkiego (równorzędnego) Milicji Obywatelskiej.
§  10.
1. Pozwolenia na handel bronią i amunicją wydane na podstawie przepisów z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 94, poz. 807 z późniejszymi zmianami) zachowują swą ważność przez czas, na jaki zostały wydane.
2. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, należy w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia zgłosić Ministerstwu Handlu Wewnętrznego za pośrednictwem właściwego do spraw handlu organu administracji państwowej prezydium wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) rady narodowej.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z upływem dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.