Monitor Polski

M.P.1949.A-101.1183

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1949 r.

ZARZĄDZENIE
NACZELNEGO DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK
z dnia 15 grudnia 1949 r.
o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 210), w związku 2 art. 8 dekretu z dnia 21 listopada 1938 r. o prawie prasowym (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 608) - pozbawiam debitu i zakazuję rozpowszechniania pisma "Borba", wychodzącego w języku chorwackim i serbskim w Belgradzie.