Pozbawienie debitu komunikacyjnego. - M.P.1968.40.284 - OpenLEX

Pozbawienie debitu komunikacyjnego.

Monitor Polski

M.P.1968.40.284

Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1968 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK
z dnia 16 września 1968 r.
o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (Dz. U. Nr 34, poz. 210 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Zakazuje się rozpowszechniania na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wydawnictw "Instytutu Literackiego" we Francji.
Traci moc zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z dnia 3 lipca 1950 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego (Monitor Polski Nr A-79, poz. 920).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.