Monitor Polski

M.P.1950.A-79.920

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1950 r.

ZARZĄDZENIE
NACZELNEGO DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK
z dnia 3 lipca 1950 r.
o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

Na podstawie § 2 ust. 1 b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie organizacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz urzędów podległych (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu i zakazuję rozpowszechniania czasopisma "Kultura", wychodzącego w języku polskim w Paryżu.