Powoływanie, obowiązki i wynagrodzenie rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn. - M.P.1951.A-46.603 - OpenLEX

Powoływanie, obowiązki i wynagrodzenie rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn.

Monitor Polski

M.P.1951.A-46.603

Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1955 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 4 maja 1951 r.
w sprawie powoływania, obowiązków i wynagrodzenia rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn.

Na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 155) zarządza się, co następuje:
1.
Rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn przemysłowych powołuje się z list rzeczoznawców, układanych oddzielnie dla każdego województwa oraz dla m. st. Warszawy i m. Łodzi,
2. 1
Ogólna liczba rzeczoznawców wpisanych na listę nie może być mniejsza od 12 i większa od 30.
1. 2
Rzeczoznawców wpisuje na listę prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy, m. Łodzi) według uznania spośród kandydatów wskazanych dla terenu danego województwa (m. st. Warszawy, m. Łodzi) w liczbie 6 oddzielnie przez Ministrów: Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Transportu Drogowego i Lotniczego oraz izby rzemieślnicze i zrzeszenia prywatnego przemysłu a w ich braku albo w przypadku niedostatecznej ich ilości - spośród innych osób.
2.
Zgłoszenie kandydatów powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia i zawierać imię i nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania oraz wskazanie specjalności rzeczoznawcy.
1.
Rzeczoznawcą może być osoba, która posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw obywatelskich i cywilnych, mieszka na terenie województwa (m. st. Warszawy, m. Łodzi), posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wydania opinii oraz wyraziła zgodę na pełnienie obowiązków rzeczoznawcy.
2.
Rzeczoznawców powołuje się na okres dwóch lat.
3.
O każdej zmianie zamieszkania rzeczoznawca powinien zawiadomić prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy, m. Łodzi).
1.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy, m. Łodzi) określi rzeczoznawcę z listy w razie utracenia przez niego choćby jednego z warunków wymienionych w § 3 ust. 1 i uzupełni listę spośród osób zgłoszonych stosownie do § 2.
2.
Rzeczoznawcy wpisani na listę w ciągu okresu dwuletniego powołani zostają na czas do końca tego okresu.
3.
Najpóźniej na jeden miesiąc przed upływem czasu, na jaki rzeczoznawcy zostali powołani, prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy, m Łodzi) układa nową listę na okres następnych dwóch lat, przy czym zgłoszenia kandydatów mogą obejmować również dotychczasowych rzeczoznawców.
1.
Rzeczoznawcy wpisani na listę składają prezydium wojewódzkiej rady narodowej pisemne przyrzeczenie treści następującej:

"Świadom odpowiedzialności przed prawem przyrzekam, że obowiązki rzeczoznawcy wykonywać będę z całą sumiennością i bezstronnością i że zachowam w tajemnicy to wszystko, o czym dowiem się przy wykonywaniu moich obowiązków."

1.
Rzeczoznawca, powołany do wydania opinii, obowiązany jest wyłączyć się w przypadkach, kiedy przewidziane jest wyłączenie urzędnika w postępowaniu administracyjnym.
2.
Na wniosek jednej ze stron rzeczoznawca podlega wyłączeniu, jeżeli pomiędzy rzeczoznawcą a stroną lub jej zastępcą zachodzi tego rodzaju stosunek osobisty, że mógłby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności rzeczoznawcy.
3.
Rzeczoznawcy nie wolno bez ważnej przyczyny odmówić wydania opinii.
Do wykonania czynności związanych z wydaniem opinii rzeczoznawca powinien przystąpić bezzwłocznie po wezwaniu władzy orzekającej o wykupie określającym przedmiot i zakres opinii.
1.
Rzeczoznawca po dokonaniu oględzin maszyn powinien wydać na piśmie opinię zawierającą krótkie uzasadnienie.
2.
Władza orzekająca o wykupie maszyn może w razie potrzeby wezwać rzeczoznawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
3. 3
Dla umożliwienia wydania przez rzeczoznawcę opinii jednostki gospodarki uspołecznionej udostępnią rzeczoznawcy na jego wniosek znajdujące się w ich posiadaniu katalogi i cenniki maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych pochodzące sprzed dnia 1 września 1939 r.
1. 4
Władza orzekająca o wykupie ustala wysokość wynagrodzenia rzeczoznawcy - na jego wniosek - w zależności od czasu niezbędnego do dokonania oględzin i opracowania opinii, przyjmując za podstawę wynagrodzenie za godzinę pracy w wysokości od 9 do 13 zł.
2.
Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, rzeczoznawcy należy się zwrot kosztów podróży i diet na zasadach określonych w przepisach o należnościach pracowników państwowych w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym, oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Do zapłaty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz zwrotu kosztów obowiązany jest wykonawca narodowych planów gospodarczych, na którego rzecz przekazana została maszyna.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 4 lipca 1955 r. (M.P.55.63.743) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 lipca 1955 r.
2 § 2 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 28 kwietnia 1952 r. (M.P.52.A-41.584) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 1952 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 4 lipca 1955 r. (M.P.55.63.743) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 lipca 1955 r.

3 § 8 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 kwietnia 1952 r. (M.P.52.A-41.584) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 1952 r.
4 § 9 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 28 kwietnia 1952 r. (M.P.52.A-41.584) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 1952 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 15 października 1953 r. (M.P.53.A-96.1338) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 1953 r.