§ 4. - Powoływanie, obowiązki i wynagrodzenie rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn. - M.P.1951.A-46.603 - OpenLEX

§ 4. - Powoływanie, obowiązki i wynagrodzenie rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn.

Monitor Polski

M.P.1951.A-46.603

Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1955 r.
§  4.
1.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy, m. Łodzi) określi rzeczoznawcę z listy w razie utracenia przez niego choćby jednego z warunków wymienionych w § 3 ust. 1 i uzupełni listę spośród osób zgłoszonych stosownie do § 2.
2.
Rzeczoznawcy wpisani na listę w ciągu okresu dwuletniego powołani zostają na czas do końca tego okresu.
3.
Najpóźniej na jeden miesiąc przed upływem czasu, na jaki rzeczoznawcy zostali powołani, prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy, m Łodzi) układa nową listę na okres następnych dwóch lat, przy czym zgłoszenia kandydatów mogą obejmować również dotychczasowych rzeczoznawców.