Monitor Polski

M.P.1952.A-34.490

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 11 kwietnia 1952 r.
w sprawie powoływania komisji w przedsiębiorstwach państwowych oraz organizacjach spółdzielczych.

W wykonaniu pkt VI ust. 1 uchwały Nr 36 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie trybu powoływania komisji resortowych i wynagradzania za udział w posiedzeniach (Monitor Polski Nr A-9, poz. 134 i Nr A-42, poz. 523) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie niniejsze ustala tryb powoływania i zasady wynagradzania za udział w posiedzeniach komisji (zespołów) w państwowych przedsiębiorstwach i działających wg zasad rozrachunku gospodarczego zakładach pracy, nie wyłączając banków, w przedsiębiorstwach pod zarządem przymusowym, w Centralnym Związku Spółdzielczym (CZS), związkach spółdzielni, centralach spółdzielni, centralach spółdzielczo-państwowych, spółdzielniach oraz gminnych kasach spółdzielczych, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi".
§  2.
1. Powołanie komisji następuje bądź w wykonaniu aktu normatywnego, bądź z inicjatywy kierownika jednostki organizacyjnej.
2. Komisje powołane w wykonaniu aktu normatywnego zwane będą dalej "komisjami zleconymi", a powoływane z inicjatywy kierownika jednostki organizacyjnej - "komisjami inicjowanymi".
3. Aktem normatywnym, o którym mowa w ust. 1, jest w rozumieniu niniejszego zarządzenia: ustawa, dekret, rozporządzenie, uchwała Rady Ministrów lub Prezydium Rządu oraz zarządzenie Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (PKPG) i właściwego ministra, wynikające z delegacji prawodawczej.
§  3.
1. Powołanie komisji zleconej następuje i skład jej ustalony zostaje zgodnie z aktem normatywnym, który przewiduje powołanie komisji, w drodze zarządzenia. W przypadku gdy akt normatywny nie określa składu komisji zleconej, mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 6 ust. 2 i 3.
2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji zleconej przysługuje tylko wówczas, gdy jest przewidziane w akcie normatywnym, na którego podstawie komisja została powołana. W przypadku gdy akt normatywny nie określa wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji zleconej, wynagrodzenie takie przysługuje wg stawek ustalonych w § 7. Właściwy minister, który powołał komisję zleconą, może za zgodą Przewodniczącego PKPG ustalić odrębnym zarządzeniem wynagrodzenie inne, niż przewidziane w niniejszym zarządzeniu.
3. W przypadku gdy akt normatywny powołujący komisję zleconą lub stanowiący podstawę dla jej powołania nie przewiduje wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenie takie nie przysługuje.
§  4.
1. Komisje inicjowane, których przewodniczący, członkowie i sekretarze nie mają otrzymywać wynagrodzenia za udział w posiedzeniach, mogą być powoływane w trybie dowolnym przez kierownika jednostki organizacyjnej bez potrzeby uzyskiwania zgody władzy nadrzędnej, o której mowa w dalszych przepisach niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadkach, gdy członkowie i sekretarz komisji są powołani spoza grona pracowników jednostki organizacyjnej, przy której działa komisja.
§  5.
1. 1 Komisje inicjowane, których przewodniczący, członkowie i sekretarz mają otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, mogą być powoływane tylko za zgodą władzy nadrzędnej jednostki organizacyjnej, przy której komisja ma być powołana. Władzą nadrzędną w rozumieniu zarządzenia jest dla spółdzielni centrala spółdzielni lub centrala spółdzielczo-państwowa, w której spółdzielnie są zrzeszone, a dla central (związków) spółdzielni - właściwy minister lub Centralny Związek Spółdzielczy, w zależności od zakresu działania i zadań komisji.
2. Wniosek o udzielenie zgody na powołanie komisji powinien być podpisany przez kierownika jednostki organizacyjnej i zawierać uzasadnienie celowości powołania komisji, zamierzony czas jej działania oraz preliminarz wydatków. Preliminarz wydatków powinien być podpisany przez głównego (starszego) księgowego.
3. Do wniosku należy dołączyć projekt zarządzenia o powołaniu komisji.
4. Zarządzenie o powołaniu komisji powinno zawierać nazwę komisji, jej zadania (zakres działania), skład osobowy, czas trwania, siedzibę komisji oraz określać wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, członków i sekretarza komisji za udział w posiedzeniach, jak również źródło pokrycia wydatków.
§  6.
1. Komisję inicjowaną powołuje kierownik jednostki organizacyjnej w drodze zarządzenia.
2. Komisja składa się z przewodniczącego, ewentualnie z jego zastępcy(ów), członków i sekretarza.
3. Przewodniczący koordynuje całokształt prac komisji i jest odpowiedzialny wobec kierownika jednostki organizacyjnej za właściwą organizację i tok prac komisji.
4. Powoływanie w skład komisji pracowników innej jednostki organizacyjnej jako jej przedstawicieli może nastąpić tylko za zgodą kierownika tej jednostki, która ma delegować do komisji swego przedstawiciela.
5. Zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych o powołaniu komisji powinny być przesyłane drogą służbową władzy nadrzędnej.
§  7.
1. 2 Wysokość wynagrodzenia dla przewodniczącego (jego zastępców), członków i sekretarza za udział w posiedzeniach komisji inicjowanej określa zarządzenie o powołaniu komisji. Wynagrodzenie dla członków komisji i sekretarza nie może przekraczać kwoty 19 zł.
2. 3 W przypadkach gdy w komisji biorą udział specjaliści o wysokich kwalifikacjach bądź też gdy przemawia za tym doniosłość zadań komisji, dopuszczalne jest za zgodą właściwego ministra wyższe wynagrodzenie członków i sekretarza, nie przekraczające jednak kwoty zł 38 za udział w posiedzeniu.
3. 4 Przewodniczącemu komisji lub jego zastępcy, jeśli sprawuje przewodnictwo komisji w czasie nieobecności przewodniczącego, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 57 zł za udział w posiedzeniu.
4. Członkom komisji będącym pracownikami państwowymi lub pracownikami jednostek gospodarki uspołecznionej wynagrodzenie powyższe może być wypłacone tylko za posiedzenia odbyte poza godzinami normalnej pracy.
5. Zamiejscowi członkowie otrzymują niezależnie od wynagrodzenia za udział w posiedzeniach zwrot kosztów przejazdu oraz diety i należności za noclegi według norm ustalonych dla pracowników przedsiębiorstw państwowych przy podróżach służbowych.
6. W uzasadnionych przypadkach właściwy minister może za zgodą Przewodniczącego PKPG ustalić ryczałtowe wynagrodzenie za całość prac w komisji.
7. Opracowanie poszczególnych zagadnień należących do zakresu działania komisji przewodniczący komisji może powierzać rzeczoznawcom zarówno spośród członków komisji, jak i spośród innych osób, na zasadzie umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w granicach ustalonych w preliminarzu wydatków komisji.
8. Członkowi komisji nie przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu, na którym omawiane jest zagadnienie opracowane przez niego za odrębnym wynagrodzeniem.
§  8.
1. 5 Kierownicy jednostek organizacyjnych, w których w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia działają komisje w rozumieniu § 2, zgłoszą w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia właściwej władzy nadrzędnej wykazy wszystkich istniejących komisji ze wskazaniem:
1) nazwy komisji,
2) daty i podstawy powoływania,
3) zadań komisji,
4) składu osobowego,
5) czasu trwania,
6) wysokości wynagrodzenia członków,
7) kredytów budżetowych,

wraz z dołączeniem wniosków co do dalszej działalności komisji.

2-4. 6 (skreślone).
§  9. Jeżeli czas trwania komisji obliczony jest na okres dłuższy niż jeden rok albo gdy zachodzi potrzeba przedłużenia działalności komisji na rok następny, należy przed upływem okresu budżetowego przedstawić do zatwierdzenia właściwej władzy nadrzędnej preliminarz wydatków komisji na okres następny.
§  10.
1. Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do spółek prawa handlowego o przeważającym kapitale zakładowym Skarbu Państwa lub przedsiębiorstw państwowych.
2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji powołanych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, ustalone w wysokości określonej uchwałą Rady Ministrów z dnia 17 października 1947 r. o wynagrodzeniach za udział w posiedzeniach komisji, określa się wg stawek ustalonych w niniejszym zarządzeniu. Władza nadrzędna określi w drodze zarządzenia wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniach tych komisji.
§  11. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Przewodniczącego PKPG z dnia 4 lipca 1951 r. w sprawie powoływania komisji w przedsiębiorstwach państwowych oraz organizacjach spółdzielczych (Monitor Polski Nr A-61, poz. 816).
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 27 października 1952 r. (M.P.52.A-96.1471) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 1952 r.
2 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 3 marca 1953 r. (M.P.53.A-24.290) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 1953 r.
3 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 3 marca 1953 r. (M.P.53.A-24.290) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 1953 r.
4 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 3 marca 1953 r. (M.P.53.A-24.290) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 1953 r.
5 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 października 1952 r. (M.P.52.A-96.1471) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 1952 r.
6 § 8 ust. 2-4 skreślone przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 października 1952 r. (M.P.52.A-96.1471) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 1952 r.