Monitor Polski

M.P.2018.405

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

W celu rozwijania i umacniania przyjaźni oraz współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Gruzją, Senat Rzeczypospolitej Polskiej - działając w porozumieniu z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej - postanawia powołać Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji.
Zadaniem Zgromadzenia Parlamentarnego jest rozpatrywanie spraw interesujących Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Parlament Gruzji oraz przyjmowanie wspólnych stanowisk w tym zakresie.

Zasady i tryb pracy Zgromadzenia Parlamentarnego określi statut uchwalony przez Zgromadzenie Parlamentarne.

Prezydium Senatu Rzeczypospolitej Polskiej powoła senacką część polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego spośród członków klubów senackich proporcjonalnie do liczebności tych klubów.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".