Monitor Polski

M.P.2018.331

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

W celu rozwijania i umacniania przyjaźni oraz współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Gruzją, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - działając w porozumieniu z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej - postanawia powołać Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji.
Zadaniem Zgromadzenia Parlamentarnego jest rozpatrywanie spraw interesujących Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Parlament Gruzji oraz przyjmowanie wspólnych stanowisk w tym zakresie.

Zasady i tryb pracy Zgromadzenia Parlamentarnego określi statut uchwalony przez Zgromadzenie Parlamentarne.

Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej powoła sejmową część polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego spośród członków klubów poselskich proporcjonalnie do liczebności tych klubów.