§ 2. - Powołanie Rady Programowej do spraw programu wieloletniego "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego".

Monitor Polski

M.P.2006.19.206

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2006 r.
§  2.
1.
W skład Rady wchodzą:
1) 4
przewodniczący - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu;
2)
członkowie - przedstawiciele:
a)
Ministra Gospodarki,
b)
Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
c)
Ministra Rozwoju Regionalnego,
d)
Ministra Finansów,
e)
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
f)
Ministra Obrony Narodowej,
g) 5
Ministra Edukacji Narodowej,
h)
Ministra Zdrowia,
i)
Ministra Środowiska,
j)
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
k)
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
l)
Ministra Sprawiedliwości,
m) 6
Ministra Transportu,
n)
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
o)
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
p)
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
q)
Prezesa Głównego Urzędu Miar,
r)
Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
s)
Prezesa Polskiej Akademii Nauk,
t)
Dyrektora Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego.
2.
Przewodniczący może zaprosić do udziału w pracach Rady, na prawach członka, przedstawiciela Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
4 § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia Ministra Transportu z dnia 19 lipca 2006 r. (M.P.06.51.554) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 lipca 2006 r.
5 § 2 ust. 1 pkt 2 lit. g) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwsze zarządzenia Ministra Transportu z dnia 19 lipca 2006 r. (M.P.06.51.554) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 lipca 2006 r.
6 § 2 ust. 1 pkt 2 lit. m) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b) tiret drugie zarządzenia Ministra Transportu z dnia 19 lipca 2006 r. (M.P.06.51.554) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 lipca 2006 r.