§ 1. - Powołanie Rady Programowej do spraw programu wieloletniego "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego".

Monitor Polski

M.P.2006.19.206

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2006 r.
§  1.
1.
Powołuje się Radę Programową do spraw programu wieloletniego "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego", zwaną dalej "Radą".
2. 3
Rada jest organem pomocniczym Ministra Transportu.
3 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Transportu z dnia 19 lipca 2006 r. (M.P.06.51.554) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 lipca 2006 r.