Powołanie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1988.30.262

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 października 1988 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 14 października 1988 r.
w sprawie powołania Rady Ministrów.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na wniosek prezesa Rady Ministrów, powołuje Radę Ministrów w następującym składzie:
Kazimierz Olesiak -wiceprezes Rady Ministrów

minister rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej

Janusz Patorski -wiceprezes Rady Ministrów

Ireneusz Sekuła -wiceprezes Rady Ministrów

Łukasz Balcer -minister sprawiedliwości

Bogumił Ferensztajn -minister gospodarki przestrzennej i budownictwa

Jacek Fisiak -minister edukacji narodowej

Zbigniew Grabowski -minister-kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i

Wdrożeń

Michał Janiszewski -minister-szef Urzędu Rady Ministrów

Dominik Jastrzębski -minister współpracy gospodarczej z zagranicą

Janusz Kamiński -minister transportu, żeglugi i łączności

Czesław Kiszczak -minister spraw wewnętrznych

Józef Kozioł -minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych

Aleksander Krawczuk -minister kultury i sztuki

Aleksander Kwaśniewski -minister-członek Rady Ministrów

Władysław Loranc -minister-kierownik Urzędu do Spraw Wyznań

Marcin Nurowski -minister rynku wewnętrznego

Tadeusz Olechowski -minister spraw zagranicznych

Izabela Płaneta-Małecka -minister zdrowia i opieki społecznej

Florian Siwicki -minister obrony narodowej

Mieczysław Wilczek -minister przemysłu

Andrzej Wróblewski -minister finansów.