Monitor Polski

M.P.1990.35.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 22 września 1990 r.
w sprawie powołania Państwowej Służby Ochrony Zabytków i określenia jej struktury.

Na podstawie art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 56, poz. 322) zarządza się, co następuje:
§  1. Dla realizacji zadań związanych z ochroną dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego powołuje się Państwową Służbę Ochrony Zabytków.
§  2. Państwowa Służba Ochrony Zabytków składa się z:
1) Biura Ochrony Dóbr Kultury i Muzeów,
2) oddziałów wojewódzkich.
§  3. Organami Państwowej Służby Ochrony Zabytków są:
1) Generalny Konserwator Zabytków,
2) wojewódzcy konserwatorzy zabytków.
§  4. Generalny Konserwator Zabytków kieruje działalnością Państwowej Służby Ochrony Zabytków przy pomocy zastępcy (zastępców).
§  5.
1. Wojewódzki konserwator zabytków obejmuje swą właściwością obszar jednego województwa.
2. Wojewódzki konserwator zabytków wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy odpowiedniego oddziału wojewódzkiego Państwowej Służby Ochrony Zabytków.
§  6. W oddziałach wojewódzkich Państwowej Służby Ochrony Zabytków tworzy się jedno- lub wieloosobowe stanowiska pracy, w szczególności w zakresie:
1) inspekcji do spraw zabytków nieruchomych,
2) inspekcji do spraw muzeów i zabytków ruchomych,
3) inspekcji do spraw zabytków archeologicznych,
4) dokumentacji, rejestru zabytków i informatyki,
5) ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń,
6) spraw prawnych
7) spraw organizacyjnych,
8) spraw ekonomicznych,
9) spraw okręgowych, gminnych i miejskich konserwatorów zabytków,
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.