Monitor Polski

M.P.1961.14.72

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 lutego 1961 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 4 lutego 1961 r.
w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 21 Ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1960 r. Nr 58, poz. 325) Rada Państwa postanawia powołać Państwową Komisję Wyborczą w następującym składzie:
Przewodniczący: Jan Wasilkowski, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

Zastępcy Przewodniczącego:

Bolesław Podedworny, wiceprezes NK ZSL, zastępca Przewodniczącego Rady Państwa, poseł na Sejm PRL,

Jan Karol Wende, wiceprzewodniczący CK SD, poseł na Sejm PRL.

Sekretarz: Mieczysław Marzec, członek KC PZPR, kierownik wydziału organizacyjnego KC PZPR.

Członkowie: Mieczysław Bodalski, członek KC PZPR, sekretarz generalny Centralnego Związku Kółek Rolniczych,

Witold Czachórski, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego,

Czesław Domagała, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach,

Aleksander Gieysztor, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,

Henryk Holder, zastępca szefa Kancelarii Rady Państwa,

Irena Janiszewska, sekretarz Centralnej Rady Związków Zawodowych,

Antoni Mierzwiński, przewodniczący Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej,

Józef Olszyński, sekretarz NK ZSL, poseł na Sejm PRL,

Stanisław Osiński, frezer, przewodniczący Stołecznego Komitetu Frontu Jedności Narodu, poseł na Sejm PRL,

Tadeusz Rudolf, sekretarz KC ZMS,

Jerzy Starościak, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca sekretarza Wydziału Nauk Społecznych PAN,

Stanisława Zawadecka, sekretarz generalny Zarządu Głównego Ligi Kobiet.